Kiểm tra 1 tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra 1 tiết, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra 45’ tiết 94
Bài 1: Phát biểu quy tắc chia hai phân số. áp dụng tính: 26 : − 13
9; − 21
6 :
49
4

Bài 2: So sánh : − 5
4 và − 3
4 ;
6− 15 và − 3
5 ; − 5
4 và 0 ; − 5− 4 và 0
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
A = − 13
6 −
1
5+
13
6

b) B = 1
1
3 .
7
5− 1
1
3 .
2
5

( − 5
24+ 0, 75+
7
12) : (−2
1
8)
Bài 4: Tìm x biết:
5
3
4 + x = 7
1
8
b)
2x−1 = 5
Bài 5: Tìm x ∈N sao cho A =
4x−7
x−2 và B =
2
x−3 đồng thời la số nguyên.

đề kiểm tra 45’ tiết 94
Bài 1: Phát biểu quy tắc nhân hai phân số. áp dụng tính: 18 . − 13
9; − 21
6 .
12
7

Bài 2: So sánh : − 5
4 và − 7
4 ;
6− 15 và
7− 5 ; − 5
7 và 0 ; − 5− 7 và 0
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
a) A = −
6
7 −
1
5+
6
7

b) B = 1
1
5 .
6
7− 1
1
5 .
1
7

c)
1
2−0, 75 0,2−
2
5] : (
5
9−1
1
12)
Bài 4: Tìm x biết:
4 – x = 2
6
7
b)
2x+1 = 9
Bài 5: Tìm x ∈N sao cho A =
4x−7
x−2 và B =
2
x−3 đồng thời là số nguyên.
đề kiểm tra 45’ tiết 94
Bài 1: Phát biểu quy tắc chia hai phân số. áp dụng tính: 26 : − 13
9; − 21
6 :
49
4

Bài 2: So sánh : − 5
4 và − 3
4 ;
6− 15 và − 3
5 ; − 5
4 và 0 ; − 5− 4 và 0
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
A = − 13
6 −
1
5+
13
6

b) B = 1
1
3 .
7
5− 1
1
3 .
2
5

( − 5
24+ 0, 75+
7
12) : (−2
1
8)
Bài 4: Tìm x biết:
5
3
4 + x = 7
1
8
b)
2x−1 = 5
Bài 5: Tìm x ∈N sao cho A =
4x−7
x−2 và B =
2
x−3 đồng thời la số nguyên.

đề kiểm tra 45’ tiết 94
Bài 1: Phát biểu quy tắc nhân hai phân số. áp dụng tính: 18 . − 13
9; − 21
6 .
12
7

Bài 2: So sánh : − 5
4 và − 7
4 ;
6− 15 và
7− 5 ; − 5
7 và 0 ; − 5− 7 và 0
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
a)A = −
6
7 −
1
5+
6
7

b) B = 1
1
5 .
6
7− 1
1
5 .
1
7

c)
1
2−0, 75 0,2−
2
5] : (
5
9−1
1
12)
Bài 4: Tìm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.