Kiểm tra 1 tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II
Năm học: 2018-2019
Thời gian: 45 phút

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Vận dụng
Vận dụng cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Góc. Số đo góc.
* Biết số đo của góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
* Biết được khi nào thì hai góc phụ nhau, bù nhau, kề bù.
* Hình vẽ đúng.
* Hiểu được tổng số đo của hai góc kề nhau.
* Trong ba tia chung gốc xác định được tia nằm giữa hai tia còn lại
* Vận dụng tính chất tia nằm giữa 2 tia để tính số đo góc cần tìm.

5
1,5
1
1

1
1

1
1

5
1,5
3
3

2. Tia phân giác của góc.
* Biết nhận biết tia phân giác.

* Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh tia phân giác.
Vận dụng tính chất tia phân giác để chứng minh 2 tia phân giác của 2 góc kề bù vuông góc với nhau.

2
0,6

1
1

1
1
2
0,6
1
1

3. Tam giác. Đường tròn
* Nắm được định nghĩa tam giác, đường tròn.

Biết vẽ tam giác khi biết độ dài 3 cạnh.
Hai tam giác có cạnh chung

3
0,9

2
2

1
1
3
0,9
3
3

Tổng
10
3
1
1

3
3

2
2

1
1
10
3
7
7

30%
10%

30%

20%

10%
30%
70%

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II
Năm học: 2018-2019
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm). Hãy chọn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu
trả lời đúng nhất và ghi vào tờ giấy kiểm tra.
Câu 1. Góc bẹt là góc có số đo bằng:
A. 450 B. 900 C. 1200 D. 1800
Câu 2. Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc:
A. Kề nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhau
Câu 3. Hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau là hai góc:
A. Kề nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhau
Câu 4. Ở hình vẽ bên ta có là:
A. góc tù.
B. góc vuông.

C. góc bẹt.
D. góc nhọn.

Câu 5. Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Om và On thì:
A. B.
C. D.
Câu 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, tia Oz là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy khi :
A. B. C. D.
Câu 7. Tia Oz là tia phân giác của góc khi :
A. B.
C. và D. và
Câu 8. Tam giác ABC là :
Hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C thẳng hàng .
Hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng .
Hình gồm ba đoạn thẳng AM, MC, AC khi ba điểm A, M, C không thẳng hàng .
Hình gồm ba đoạn thẳng AM, MC, AC khi ba điểm A, M, C thẳng hàng .
Câu 9. Chọn câu sai :
Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng R .
Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó .
Đường kính của đường tròn dài gấp đôi bán kính .
Bán kính của đường tròn dài gấp đôi đường kính .
Câu 10. Trên hình bên có bao nhiêu tam giác:
A.3 B. 4 C. 5 D. 6

Hỏi và đáp