Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 8 c III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 8 c III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng năm 2011
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình học

Điểm
Lời phê của thầy cô

Phần I. Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Câu 1. Cho đoạn thẳng AB = 2 dm và CD = 3m. Tỉ số hai đoạn thẳng này là
A
B
C.
D.

Câu 2. Cho hình vẽ ( H 1 ) biết DE // AB, có
A
B
C.
D

Câu 3. Cho hình vẽ ( H 2 ). Biết AI là tia phân giác của thì
A.
B
C
D

Câu 4. Cho hình vẽ ( H3 ). Độ dài cạnh x có giá trị bằng
A.x = 3
B. x = 5
C. x = 3,5
D. x = 4

Câu 5. Cho hình vẽ ( H4 ) biết E, F là trung điểm của AB , AC .Khi đó
A. theo tỉ số
B. theo tỉ số 2

C. theo tỉ số
D. theo tỉ số 2

H1 H2 H3 H4
Câu 6. Nếu và có thì
A.
B
C
D

Câu 7. Cho theo tỉ số đồng dạng thì
A
B
C
D

Câu 8. Các câu sau đúng hay sai
1. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.

2. Hai tam giác vuông cân luôn đồng dạng với nhau.

3. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

4.Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng .

5.Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng.

Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1. ( 2,5 điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A , có AB = 3cm , AC = 4cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính độ dài BC , BD , DC.
Bài 2.( 4,5 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm , BC = 6cm . Hạ AH BD
Chứng minh
Chứng minh
Chứng minh
Tính độ dài DH , AH.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.