Kiểm tra 1 tiết Hình học 10 Chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra 1 tiết Hình học 10 Chương 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I (Đề Lẻ)

A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 1: Cho hai véc tơ và cùng phương với nhau.
a) cùng hướng b) A, B, C, D thẳng hàng
c) cùng phương d) cùng phương
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Ta có:
a) = b) =
c) = d) =
Câu 3: Cho ba điểm A, B, C. Ta có
a) += b) -= –
c) -= d) -=
Câu 4: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, ta có:
a) += b) IA+ IB= 0
c) = d) IA= – IB
Câu 5: Cho tam giác ABC, trọng tâm G, I là trung điểm của BC. Ta có:
a) = 3 b) += +
c) +=2 d) + + =
Câu 6: Cho A(-1; 1), B(-3; 3), C(m-4; 2m+1). Để A, B, C thẳng hàng thì
a) m = 0 b) m = 3
c) m = 2 d) m = 1

B) PHẦN TỰ LUẬN (07 điểm)

Câu 1: (4,5đ) Cho tam giác MNP với M(4; 6), N(5; 1), P(1; -3)
a) Tìm tọa độ các véc tơ , ;
b) Tìm tọa độ của = 2 + 3
Câu 2 (2,5đ)
Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP; I là điểm trên cạnh MN sao cho IM = 2IN. Gọi K là trung điểm của IH
Chứng minh rằng: = +
b) Với G là trọng tâm tam giác MNP, Q là điểm sao cho MNPQ là một tứ giác. Chứng minh: + + =

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I (Đề chẵn)

A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 1: Cho hai điểm A và B. Nếu = thì:
a) không cùng hướng b) =
c)>0 d) A không trùng B
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Dựng = , = , = , = . Ta có:
a) = b) =
c) = d) =
Câu 3: Cho tứ giác ABCD có =. Tứ giác ABCD là
a) Hình bình hành b) Hình chữ nhật
c) Hình thoi d) Hình vuông
Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD. Ta có
a) += + b) + = +
c) | +| = | + | d) + =
Câu 5: Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Ta có:
a) + = 2 b) += 2
c) ++ = 3 d) + = 2
Câu 6: Cho A(-1; 1), B(-3; 3), C(m-4; 2m+1). Để A, B, C thẳng hàng thì
a) m = 1 b) m = 2
c) m = 3 d) m = 0

B) PHẦN TỰ LUẬN (07 điểm)

Câu 1: (4,5đ) Cho tam giác HIK với H(-1; 2), I(2; 1), K(-2; -1)
a) Tìm tọa độ các véc tơ , ;
b) Tìm tọa độ của = 3 – 2
Câu 2 (2,5đ)
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB; N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. Gọi K là trung điểm của MN
Chứng minh rằng: = +
b) Với G là trọng tâm tam giác ABC, D là điểm sao cho ABCD là một tứ giác. Chứng minh: + + =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.