kiểm tra 1 tiết – Giữa chương 3-ĐS8-HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiểm tra 1 tiết – Giữa chương 3-ĐS8-HKII, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : ĐẠI SỐ 8
(Tuần 25 ;  Tiết 50)
I> TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất câu 1 ,2)
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 2×2 – 1 = 0 B. 1 – 3x = 0 C. 2x – D.
Câu 2: Cho phương trình 2x – 2 = 0, trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình đã cho ?
A. x2 – 1 = 0. B. x2 – x = 0. C. 3x + 3 = 0 D.
Câu 3: Câu nào đúng, câu nào sai ? (Đánh dấu “X” vào ô thích hợp)
Câu
Đúng
Sai

a) Phương trình 2x – 1 = 2x – 1 có vô số nghiệm.

b) Hai phương trình x + 3 = 0 và 3x = 9 là tương đương nhau.

II>TỰ LUẬN: (8 điểm) Giải các phương trình :
a) 5x – 23 = 7; b) x + 2(x – 3) = 2x + 2; c)
d) (5x – 12)(x + 8) = 0; e) ; f) .
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : ĐẠI SỐ 8
(Tuần 25 ;  Tiết 50)
I> TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất câu 1 ,2)
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 2×2 – x = 0 B. 2x – C. D. 3x +2 = 0
Câu 2: Cho phương trình 2x + 2 = 0, trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình đã cho ?
A. x2 – 1 = 0. B. x2 – x = 0. C. 3x + 3 = 0 D.
Câu 3: Câu nào đúng, câu nào sai ? (Đánh dấu “X” vào ô thích hợp)
Câu
Đúng
Sai

a) Phương trình 2x – 1 = 2x +1 có vô số nghiệm.

b) Hai phương trình x – 3 = 0 và 3x = 9 là tương đương nhau.

II>TỰ LUẬN: (8 điểm) Giải các phương trình :
a) – 23 = 7; b) 3x + 2(x – 3) = 4x – 2; c)
d) (5x – 10)(x + 3) = 0; e) ; f).
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : ĐẠI SỐ 8
(Tuần 25 ;  Tiết 50)
I> TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất câu 1 ,2)
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 2x – 1 = 0 B. 1 – 3×2 = 0 C. 2x – D.
Câu 2: Cho phương trình x(x – 1) = 0, trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình đã cho ?
A. x2 – 1 = 0. B. x2 – x = 0. C. 3x + 3 = 0 D.
Câu 3: Câu nào đúng, câu nào sai ? (Đánh dấu “X” vào ô thích hợp)
Câu
Đúng
Sai

a) Phương trình 2x – 1 = – 2x – 1 có vô số nghiệm.

b) Hai phương trình x – 3 = 0 và 3x = 9 là tương đương nhau.

II>TỰ LUẬN: (8 điểm) Giải các phương trình :
a) 5x + 2 = 7; b) x + 5(x – 3) = 5x + 2; c)
d) (3x – 12)(x + 1) = 0; e) ; f).
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : ĐẠI SỐ 8

Hỏi và đáp