KIEM TRA 1 TIẾT ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM TRA 1 TIẾT ĐS8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 11
Tiết : 21
BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : SỐ 8

I/ Mục tiêu :
HS nắm vững 7 hằng đẳng thức đáng nhớ .
Biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp :
+ Đặt nhân tử chung .
+ Dùng hằng đẳng thức .
+ Nhóm các hạng tử .
Rèn luyện kỹ năng nhân , chia đa thức .
II/ Ma trận đề :

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Nhân , chia đa thức
1
0,5

1
0,5
1
0,5

1
1
4
2,5

Hằng đẳng thức đáng nhớ
2
1

1
0,5
1
1

1
1
5
3,5

Phân tích đa thức thành nhân tử
2
1

1
0,5
1
1

2
1,5
6
4

Tổng
5
2,5
6
4
4
3,5
15
10

Ghi chú : Trong mỗi ô , số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó , số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó .

III/ Nội dung đề :

TRƯỜNG THCS ………………………………… BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………… MÔN : ĐẠI SỐ 8
LỚP : ………………………………… THỜI GIAN : 45 Phút

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ 1
I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm )
Câu 1 : (0,5đ) Tích của hai đơn thức là 3x3y2z , trong đó một đơn thức bằng 5xy , đơn thức còn lại là :
A. B. C. D.
Câu 2 : (0,5đ) Giá trị của ( – 8x2y3 ) : ( – 3xy2 ) tại x = – 1 ; y = – 3 là :
A. 16 B. C. 8 D.
Câu 3 : (0,5đ) ( x – 2y )2 = ?
A. x2 – 4xy + 2y2 B. x2 – 4xy + 4y2 C. x2 – 2xy + 2y2 D. x2 + 4xy + 2y2
Câu 4 : (0,5đ) ( 5x – 3 ) . ( 5x + 3 ) = ?
A. 5×2 + 9 B. 25×2 – 9 C. 5×2 – 9 D. 25×2 + 9
Câu 5 : (0,5đ) 3x – 3×2 + x3 – 1 = ?
A. (1 – x)3 B. (3x – 1)3 C. (x – 3)3 D. (x – 1)3
Câu 6 : (0,5đ) (x – 3)2 – (x – 3) = 0 . Giá trị của x là :
A. 3 và 4 B. – 4 và 3 C. – 3 và – 4 D . -3 và 4ø
Câu 7 : (0,5đ) 3x (x – 3y) + 9y (3y – x) = ?
A. – 3(x + 3y)2 B.3(x + 3y)2 C. – 3(x – 3y)2 D. 3(x – 3y)2
Câu 8 : ( 0,5đ) ( 3 – x )2 – ( 3x – 2 )2 = ?
A. )(x -1) (5 – 4x) B. (x + 1) (5 +4x) C. (2x + 1) (5 – 4xD. (x -1) (5 + 4x)
II/ TỰ LUẬN : (6 điểm)
Câu 9 : ( 1,5đ)
a/ Rút gọn biểu thức : 2x (x – 3) – x (2x + 1)
b/ Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x – 2
Câu 10 : (2đ) Tìm x biết :
a/ 4×2 – 49 = 0
b/ (x + 2) (x2 – 2x + 4) – x (x – 5) (x + 5) – 8 = 0
Câu 11 : (2,5đ) Phân tích các đa thức sau thành

Hỏi và đáp