Kiểm tra 1 tiết Đại 8 (tiết 11) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết Đại 8 (tiết 11), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn: 25/9/2011 Tiết 11
Tuần 6 kiểm tra 45 phút
A. MụC TIÊU BàI DạY
– Về kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh về phép nhân đơn, đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
– Về kĩ năng: Kiểm tra các kỹ năng thực hiện các phép tính nhân đơn, đa thức, kỹ năng vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giả các dạng bài tập.
– Thái độ: Cẩn thận khi làm bài, yêu thích bộ môn
B. Chuẩn bị:
GV: Đề bài kiểm tra
HS: Ôn tập các kiến thức chuẩn bị cho kiểm tra.
C. phương pháp:
D. tiến trình bài dạy:
1. định lớp
Ngày giảng
Lớp
Sĩ số

27/9/2011
8A1

27/9/2011
8A2

2. Ma trận đề kiểm tra:

Các chủ đề nội dung
Các mức độ tư duy

Thông

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL

Phép nhân đơn, đa thức
Bài 1 a
0,5 đ

Bài 2a
1,5 đ

Bài 4a
1,5 đ

3,5 điểm

Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 1bc
1 đ

Bài 4b
1 đ

Bài 2b
1 đ

Bài 5
1 đ
4 điểm

Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 1d
0,5 đ

Bài 3a
1 đ

Bài 3b
1 đ

2,5 điểm

Tổng điểm
2 điểm

3,5 điểm

3,5 điểm

1 điểm
10 điểm

3.. Đề kiểm tra:
Bài 1 (2 điểm): Điền vào chỗ (. . .) để có đẳng thức đúng:
a. (x – 3).(x + …) = … – … – 6
b.
c.
d.
Bài 2 (2,5 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a.
b.
Bài 3 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a.
b.
Bài 4 (2,5 điểm): Tìm x biết:
a.
b.
Bài 5 (1 điểm): Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 3x – x2 – 3

4. Đáp án và biểu điểm:
Bài 1 (2 điểm): Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
a. (x – 3).(x + 2) = x2 – x – 6
b.
c.
d.
Bài 2 (2,5 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a. =
= =
Đúng mỗi bước cho 0,5 điểm
b.

= 2c2
Làm đúng cho 1 đ
Bài 3 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. = =
Làm đúng mỗi bước cho 0,5 điểm
b. =
Làm đúng cho 1 đ
Bài 4 (2,5 điểm): Tìm x biết:
a.

(2x – 5).(-2) = 0 Phân tích đúng cho 1 điểm
2x – 5 = 0
2x = 5
x = 5/2 Tìm đúng giá trị của x cho 0,5 điểm
b.
x. (x2 – 25) = 0
x.(x – 5).(x + 5) = 0 Phân tích đúng cho 0,5 điểm
x = 0 hoặc x – 5 = 0 hoặc x + 5 = 0
x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.