Kiểm tra 1 tiết CIII – đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết CIII – đại số 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên:…………………………………..
Lớp:……………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III (ĐỀ 1)

I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình một ẩn
A. x2 – x = 1 B. x + 2y = 0 C. x + 1 = y2 D. u3 – v3 = 0
Câu 2. Với điều kiện nào của m thì phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn :
(m – 3) x + 1 = 0
A. m = 3 B. m = -3 C. m3 D. m- 3
Câu 3. Nghiệm của phương trình x – = 0 là
A. x = – B. x = C. S = D. S = –
Câu 4. Tập nghiệm của phương trình (x + 3)(x – 5) = 0 là
A. S = -3 B. S = 5 C. S = 3, -5 D. S = -3, 5
Câu 5. Phương trình x + 1 = -2 tương đương với phương trình
A. (x + 2)(x + 3)= 0 B. x + 3 = 0 C. (x + 1)2 = 0 D. = 0
Câu 6. Điều kiện xác định của phương trình là
A. x- 3 và x 3 B. x – 3 C. x 3 D. x- 3 và x 9

II. Phần tự luận
Câu 7. Giải các phương trình sau :
a. 2x – 1 = x + 1
b. (x – 5)(x – 1) + (x – 3)(x – 5) = 0
c.
Câu 8. Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 2 đơn vị và nếu thêm vào tử số 2 đơn vị và bớt ở mẫu số 2 đơn vị thì được phân số mới bằng

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III (ĐỀ 2)

I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình một ẩn
A. y3 – y = 0 B. x2 + 2y = 0 C. 2x + 1 = y2 D. u3 – v3 = 0
Câu 2. Với điều kiện nào của m thì phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn :
(m +3 ) x + 2 = 0
A. m = 3 B. m = -3 C. m3 D. m- 3
Câu 3. Nghiệm của phương trình x – = 0 là
A. x = – B. x = C. S = D. S = –
Câu 4. Tập nghiệm của phương trình (x + 4)(x – 7) = 0 là
A. S = -4 B. S = 7 C. S = 4, -7 D. S = -4, 7
Câu 5. Phương trình x -1 = 3 tương đương với phương trình
A. (x + 1)(x + 3)= 0 B. x – 4 = 0 C. (x – 1)2 = 0 D. = 0
Câu 6. Điều kiện xác định của phương trình là
A. x – 2 B. x- 2 và x 2 C. x 2 D. x- 2 và x 4

II. Phần tự luận
Câu 7. Giải các phương trình sau :
a. 3x – 1 = x + 2
b. (x + 2)(x – 1) + (x + 2)(x – 5) = 0
c.
Câu 8. Tìm một phân số biết tử số hơn mẫu số 2 đơn vị và nếu thêm vào mẫu số 2 đơn vị và bớt ở tử số 2 đơn vị thì được phân số mới bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.