Kiểm tra 1 tiết Chương Hàm số bậc nhất – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết Chương Hàm số bậc nhất, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ – LỚP 9
CHƯƠNG II – HỌC KÌ I – NĂM 2018 – 2019
Thời gian 45’ phút

Lớp: 9/………

Họ và tên:…………………………………………

Điểm:

Lời phê:

A.Trắc nghiệm
Câu1: Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:
A. y = 2×3 – 1 B. y = x + C. y = D. y = 0x + 5
Câu2: Trong hàm số bậc nhất y = 2 – 3x có các hệ số a và b là:
A. a = 2, b = 3 B. a = 2, b = -3 C. a = -3, b = 2 D. a = 3, b = 2
Câu 3: Hàm số y = (k + 3)x – 1 là hàm số bậc nhất khi:
A. k – 3 B. k 3 C. k > – 3 D. k < – 3
Câu 4: Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi:
A. m -2 B. M 2 C. m > – 2 D. m > 2
Câu 5: Đồ thị của hàm số y = – 2x + 3 là một đường thẳng song song với đường thẳng:
A. y = 3 B. x = 3 C. y = 2x D. y = – 2x
Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đồ thị của hàm số y = -x + 1 là một đường thẳng song song với:
A. Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất ;
B. Đường phân giác của góc phần tư thứ hai ;
C. Đường thẳng y = x + 1; D. Đường thẳng y = – 1.
Câu 7: Đồ thị của hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3 và y = (2m + 1)x – 2 cắt nhau khi:
A. m = B. m C. m D. một kết quả khác.
Câu 8: Biết đồ thị của hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = -2x + 5 và đi qua điểm (-1 ; 3) thì hàm số được xác định là:
A. y = -2x + 1 B. y = -2x – 1 C. y = 2x + 1 D. y = -2x + 5.
B. Tự luận
Bài 1: Cho hai hàm số: y = –3x + 2 (d1) y = 2x – 1 (d2)
a) Vẽ đồ thị hàm số (d1) trên mặt phẳng toạ độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng.
Bài 2: Cho hàm số bậc nhất y = ax + b. Xác định hệ số a, b để đồ thị của hàm số song song đường thẳng y = x + 1 và đi qua điểm C(2;1)
Bài 3: Cho hai hàm số bậc nhất: y = (m – 1)x – 3 (d1) và y = (1 – 2m)x + 2 (d2)
Tìm các giá trị của m để đồ thị hai hàm số trên là:
Hai đường thẳng cắt nhau.
b) Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trường THCS
KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ – LỚP 9
CHƯƠNG I – HỌC KÌ I – NĂM 2018 – 2019
Thời gian 45’ phút

Lớp: 9/………

Họ và tên:…………………………………………

Điểm:

Lời phê:

A. Trắc nghiệm
Câu 1: Hàm số y = (m+2)x – 3 đồng biến khi:
A. m = -2 B. m -2 D. Kết quả khác
Câu 2: Hai đường thẳng y = ( m + 2 ) x + 2 và y = 5x – 1 cắt nhau khi :
A. m -2 B. m 3 C. m = 3 D. m 5
Câu 3.Đường thẳng y = ax + bcó hệ số góc bằng 2, đi qua điểm M ( 2;3) có tung độ gốc là:
A. -1 B. -2 C. -3 D. -4
Câu 4: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 5 là:
A. (-2;-1) B.(3; 2) C.(1;-3) D. (0 ;2)
Câu 5: Hai đt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.