kiểm tra 1 tiết chương 1 đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra 1 tiết chương 1 đại 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 11/11/2011
Ngày dạy: 14/11/2011
Tiết 21: Kiểm tra một tiết
.Ma đề kiểm tra:

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Các phép toán trên số hữu tỉ

thực hiên các phép tính,
luỹ thừa

tính hợp lý
Tìm x
Giá trị tuyệt đối
Luỹ thừa

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

4
2,5
25%
4
2,5
25%
1
1
10%
9
5
50%

Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau

Tính toán các dãy tỉ số bằng nhau

Tính toán các số hạng chưa biết của tỉ lệ thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,5
15%
1
0,5
5%
2
2,5
25%

Số thực, số vô tỉ, số thập phân,
làm tròn số
Căn bậc hai của một số không âm

tìm x có bình phương không là số chính phương
số TPVHTH

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%

1
0,5
5%
1
0,5
5%
4
2.5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%

4
2,0
20%
6
4,5
45%
3
2,5
25%
15
10 điểm
100%

Đề kiểm tra:
Câu 1:(1đ) a. Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm?
b. tính ,
Câu 2:( 3đ) Thực hiện phép tính( tính hợp lý nếu có thể)
a. ; b. ; c. -3,75.(-7,2) + 2,8 . 3,75
d. 1: ( ; e. 27 : 25 + 32. 33 ; f. 125 . 65,34 .(-2)3
Câu 3:( 3đ) Tìm x biết :
a. x + 5 = 7,5 ; b. = 10 c. (x- 1). ( x + 3) < 0
d. x2 = 5 ; e. x : 5 = 125 : x f. (x- 5). (1- x) 0
Câu 4: (1,5đ) Tìm các số a, b, c biết: a : b: c = 3: 2: 5 và a – b + c = 10,2
Câu 5:(0,5) Tìm các số x, y biết:
( x – 0,2 )10 + ( y + 3,1 )30 = 0
Câu 6:(0,5) Tìm GTNN của A = +
Câu 7:(0,5) Tính M =
Đáp án- biểu chấm
Câu
Nội dung
Điểm

1
a.Phát biểu đúng
b. 7, 11
0,5
0,5

2
a: 6/7; b.:1/4; c. 37,5; d: 144; e: 328
3,0

3
a: 2,5 ; b: x=11, x= -9; c: -3< x < 1; d: x=; e:x=;
f: 1
3,0

4
a =5,1; b = 3,4 ; c = 8,5
1,5

5
x= 0,2; y = -3,1 ;
0,5

6
GTNN(A) = 2009
0,5

7
M = 6666
0,5

Tổng hợp bài kt

Sĩ Số

Số bài kt
Điểm

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
Trên TB

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

9A

Nhận xét của hiệu trư

Hỏi và đáp