kiểm điểm đảng viên.1703 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm điểm đảng viên.1703, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đảng bộ huyện thọ xuân đảng cộng sản việt nam
Đảng uỷ xã Xuân thiên Xuân Thiên, ngày 30 tháng 11 năm 2012
———

Bản kiểm điểm cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Viết Nội
Sinh ngày: 09/01/1983
Chức vụ hiện nay: Giáo viên.
Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Thiên
Ngày vào Đảng: 30/12/2011. Ngày chính thức:
– 11 HD/HU ngày 26/04/2012 huyện uỷ Thọ Xuân hành tự phê bình và phê bình và cá nhân theo tinh Trung 4 khóa XI “ Các vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Tôi sau:
I. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên.
1. :
1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp ủy và tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh tranh để , , quan không ?
Luôn giữ gìn ý chí và hành và trong mà là trong chi , , quan và .
– Trách nhiệm lãnh đạo nghiên cứu, quán và hiện các , ; đã lãnh đạo, công tác xây và , xây chính ở chi bộ cũng như Đảng ủy; công tác tra; giám sát cán , viên ………..theo Quy viên không làm ở các , quan, bàn nơi cư trú chính , công tác xây , …. Trong gian qua có để ra tình , tham , buôn , lãng phí, thoát tài và các tiêu khác các , quan, bàn phân công phụ trách.
1.1.1: Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:
– Bản thân tôi luôn nêu cao tinh trách , nghiêm hành ; , các , quy , pháp , chính sách Nhà . Có thái độ tranh để , , quan , gìn ý chí, hành và . Không dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa nói trái, làm trái , quan . Có ý và nghiên , tìm tòi , đổi , chính sách pháp Nhà trong quá trình . Luôn không , để nâng cao trình độ chuyên môn , đáp ứng nhu công giao và vụ chính trị địa phương, cũng như trong thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết, văn kiện đại hội các cấp nhằm góp phần vào quá trình bổ sung, hoàn thiện .
– Luôn thực hiện và làm theo Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; Bản thân luôn cố gắng hết sức mình để làm tròn bổn phận, chức trách nhiệm vụ được giao; trong sinh hoạt thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Không dao động, mơ hồ, mất phương hướng ,không nói và làm trái với Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng. Không làm Mọi việc mà pháp luật không cho phép hoặc Mọi việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên .
– Luôn học tập và giữ gìn đạo đức kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết . Luôn đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì

Hỏi và đáp