KIEIEEMR TRA HỌC KỲ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEIEEMR TRA HỌC KỲ 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011
MÔN THI: TOÁN
THỜI GIAN: 90’ (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Chữ ký& họ tên G. thị
Chữ ký& họ tên G. khảo
Lời phê của thầy (cô) giáo

Đề:
I ) Trắc nghiệm : ( 3,0đ ) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: ( 0,5đ )
a ) ƯCLN của 12 và 24 là :
A. 12 B. 24 C. 1 D. 288
b )Số 36 là bội của
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu2 : (0,25đ ) Cho A = 12 + 15 + 21 + x . Điều kiện của x để A chia hết cho 3 là :
A .x chia hết cho 3 B .x không chia hết cho 3
C. x chia hết cho 5 D.x chia hết cho 7
Câu 3: (0,5đ ) a ) BCNN của (12, 16, 48) là
A 12 B. 16 C. 48 D. 192
b ) Số 2034
A. Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3 B. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
C. Chia hết cho cả 3 và 9 D. Không chia hết cho cả 3 và 9
Câu 4: (0,5đ ) Trên tia Ax, đặt AB=3cm, AC=2cm Vậy thì điểm … …………nằm giữa 2 điểm……………………
Câu 5: (0,25đ ) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây :
A : 1 số vừa là bội của 3 vừa là bội của 5 thì là bội của 15 .
B : Các vừa là bội của 3 vừa là bội của 9 thì là bội của 27 .
C : 1 số vừa là bội của 2 vừa là bội của 4 thì là bội của 8.
D : 1 số vừa là bội của 3 vừa là bội của 6 thì là bội của 18.
Câu 6: (0,5đ ) Cho tập hợp M = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 trong các tập hợp sau đây tập nào là tập con của tập M
A : N = 1 ; 2 ; 3 ; 7 B : P = 2 ; 3; 5 ; 6
C : Q = 0 ; 1 ; 2; 4 D : K = 1 ; 3 ; 4 ; 7
Câu 7 : (0,5đ ) khi thực hiện phép tính 215 : 73 .34 ta được kết quả nào sau đây.
A : 21 B : 63 C : 441 D : 447
I I )Phần tự luận (7,0đ)
Câu 1: (1,5đ) a) Tìm ƯCLN của 90 và 75
b) Tìm BCNN của 75 và 90
Câu 2: ( 1,0đ) Tính
a ) 37 : ( 33 . 3 2 ) = b) 666 – (- 111) – (-333) + 33 =
Câu3: ( 1,5đ) Tìm số nguyên x biết:
( 2x – 7 ) – 135 = 0 b) (2 x – 3( = 5
Câu 4: ( 3,0đ ) Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 3cm; AD = 7cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC và BD.
b) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MD.

Bài làm:
………………………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp