Kiểm Tra học Kỳ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm Tra học Kỳ 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1
TOÁN 6

I. Trắc nghiệm: (3đ)

Câu 1: Điền chữ số nào vào dấu * để chia hết cho 2 và 3.
A. 2; 5; 8 B. 3; 6; 9 C. 2; 8 D. Tất cả đều sai
Câu 2: ƯCLN(100; 200; 800; 1)=?
A. 100 B. 200 D. 800 D. 1
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. BCNN(60; 15) =15 B. 678 chia 9 dư 3 C. 60BC(15; 4) D. 6ƯC(18; 30)
Câu 4: Số học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng.Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Nếu gọi x là số học sinh lớp 6A. Khi đó:
A. xBC(2, 3, 4, 8) B. xBC(2, 3, 4, 8) và 35 < x < 60
B. xBC(2, 3, 4, 8) và 35 x 60 D. xƯC(2, 3, 4, 8) và 35 x 60
Câu 5: Ư(12Ư(18)=?
A. Ư(6) B. C. D. Cả A và C đều đúng
Câu 6: Các số nào sau đây là số nguyên tố cùng nhau?
A. 6; 7; 22 B. 8; 15; 7 C. 7; 11; 35 D. 7; 19; 91

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
II. Tự luận: (7đ)
Bài 1: (2đ)
Dùng ba chữ số 6, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho:
Chia hết cho 2
Chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5
Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 5
Chia hết cho cả 2; 5 và 9
Bài 2: (2 đ) Tìm:
Ư(24) , Ư(20), ƯC(24; 20)
Tìm x biết x20, x54 và a nhỏ nhất khác 0
Bài 3: (2đ) Một đội y tế có 24 bác sĩ và 88 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để có số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ và y tá?
Bài 4: (1 đ) Chứng tỏ (54+55+56+57+58+596

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:
1C 2D 3A 4B 5D 6B
II.
Bài 1: (2đ)
Dùng ba chữ số 6, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho:
Chia hết cho 2 : 630; 360; 306
Chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5: 306
Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 5: 306; 603
Chia hết cho cả 2; 5 và 9: 630; 360
Bài 2: (2 đ) Tìm:
Ư(24) =
Ư(20) =
ƯC(24; 20)
Tìm x biết x20, x54 và a nhỏ nhất khác 0
Vì x20, x54 và a nhỏ nhất khác 0
nên x=BCNN(20;54)
Vậy x=540
Bài 3: (2đ)
Gọi x là số tổ cần tìm
Theo đề ta có: 24 x, 88 x và x lớn nhất
Suy ra x = UCLN(24;88)
Do đó x = 8
Vậy số tổ cần là: 8 tổ
Khi đó mỗi tổ có: 24 : 8 = 3 (bác sĩ)
88 : 8 = 11 (y tá)
Bài 4: (1 đ)
54+55+56+57+58+59
= 54(1+5)+ 56(1+5)+ 58(1+5)
= 6(54 + 56+58 6
Vậy (54+55+56+57+58+596

Hỏi và đáp