Kiểm tra chương IV_ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra chương IV_ĐS8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương IV
Ma trận đề:
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TNTL
Câu
điểm

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

2.Bất phương trình một ẩn. Bất phương trình tương đương

3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

4.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Tổng

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV
MÔN – TOÁN

Trắc nghiệm:(4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. B. C. D.
Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.
Giá trị x = – 3 là nghiệm của bất phương trình
A. 2x + 1 >5 B.- 2x > 4x + 1 C.2 – x 10 – x
Bất phương trình tương đương bất phương trình là:
A. B. C. D.
Cho m + 1 >n + 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai:
A. m > n B. m – 3 > n – 3 C. m + 5 > n + 5 D. m < n

Nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Khẳng định nào là đúng ?
A. B. C. D.
Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :

A. x – 5 ( 0 B. x + 5 ( 0 C. – x + 5 ( 0 D. x – 5 > 0
Tự luận.(6đ)
(3đ) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) b) c)
(2,5đ) a) Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức.
khi
b) Giải phương trình :
0,5 đ ) Cho a-3b – 4
BÀI LÀM
TRẮC NGHIỆM:
1
2
3
4
5
6
7
8

Phần Tự Luận:

Đáp án – Thang điểm
I)Trắc nghiệm:( 4 điểm)
Mỗi câu khoanh đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
B
D
C
D
D

II) Tự luận: ( 6 điểm)
Bài 1) ( 3 điểm)
a)

(0,75đ)
Vậy nghiệm của bất phương trình là

(0,25đ)
b)

(0,75đ)
Vậy nghiệm của bất phương trình là

0,25đ)
c) gỉai đúng được 1 đ
Bài 2) ( 2,5 điểm)
a) Khi

Ta cú (0,5đ)
b)* Nếu
thì
ta có pt

(1đ)
*

Hỏi và đáp