KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………….
Lớp: 9…………

KIỂM TRA 45 phút
CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 1
Điểm:

ĐỀ BÀI:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3 đ)
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là :
A. -3 B. 3 C. 9 D.3
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là:
A. x B. x C.x D. x
Câu 3: Kết quả của (với a 3 B. x < 3 C . x 3 D . x 3 .
c) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø :
A. 2 B . 4 C . – 4 D . Moät keát quaû khaùc .
d) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø :
A. 12 B. -10 C. -14 D. Moät keát quaû khaùc .
e) Khaúng ñònh naøo sai trong caùc khaúng ñònh sau ?
A. 0,1= B. -5 = C. 7 > D. – 4 < –
f) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø :
A. 1 B. -1 C. 5 – D. – 5 .
Baøi 2 :(2ñieåm) Tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc sau :
a) A = ; b) B = ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.