Kiểm tra 1 tiết – tiết 18 – khối 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 1 tiết – tiết 18 – khối 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS HUONG TOAN Tiết18 : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ tên: …………………………………………………. SỐ HỌC- LỚP 6
Lớp: 6/ ……………

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp
Stt
Câu
Đúng
Sai

1
Tập hợp A = 15; 16; 17; …; 29 gồm 15 phần tử

2
128 : 124 = 122

3
53 = 15

4
5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 5 . 5 . 3 = 54 . 33

5
132 . 5 + 35 chia hết cho 5

6
Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 4 thì tổng không chia hết cho 4

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1đ) Hãy xác định tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp:
A = x ( N / 5 < x ( 15
Câu 2: (2đ) Cho tập hợp M = 2 ; 4 ; 9 ; 2009 ; 2010.
Viết tập con của tập hợp M gồm:
a) Các số chẵn.
b) Các số có hai chữ số.
Câu 3: (2đ) Thực hiện thứ tự các phép tính sau:
a) 80 – ( 4 . 52 – 3 . 23 ) b) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]
Câu 4: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 123 – 5(x + 4) = 38 b) ( – 24 ) . 73 = 2 . 74
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ tên: ………………………………………………….Tiết:16 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: ……………………… HÌNH HỌC- LỚP 7

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
I. Hãy điền dấu “x” vào ô thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

2
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

3
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

4
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy.

II. Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng
Câu 1: Nếu a ( c và b ( c thì:
A. a ( b B. a // b C. a cắt b D. a //c
Câu 2: Nếu a // b và c ( a thì:
A. a ( b B. c ( b C. a //c D. b //c
Câu 3: Cho đoạn thẳng AB, I là trung điểm của AB, đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:
A. d ( AB B. d cắt AB tại I
C. d ( AB và d cắt AB tại I D. d // AB
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Cho đoạn thẳng AB dài 3cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. Nói rõ cách vẽ.
Câu 2: (2đ) Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
Vẽ góc AOB có số đo bằng 50o. Lấy điểm C bất kỳ nằm trong góc AOB vẽ qua C đường thẳng d1 vuông góc với OB và đường thẳng d2 song song với OB. Nói rõ cách vẽ.
Câu 3: (3đ) A a
Cho hình vẽ bên và cho biết: 30o
a // b , A = 30o ; B = 45o O
Tính số đo AOB ?
Nêu rõ vì sao tính được như vậy. 45o b
B
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.