Ki 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ki 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 14: Tìm x biết x = (-3) + 9 + (-6)
Câu 1: ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính :
a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 ) b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010
Thực hiện các phép tính sau:
a) [461+(-78) +40] +(-461); b) [53+(-76)] –[-76-(-53)];
c) -564 +[(-724)+564+224]; d) -87+(-12)-(-487)+512;
câu 3) a/ 24 – 25: 5 b/ 47 . 153 – 47 . 53 c/ 23 . 25 + 3 . 52 . 8
Câu 3: ( 1đ) a/ 187 + (- 54)
b/ 203 + ( – 349 )
Bài 2 (2 điểm) 1) Thực hiện phép tính:
a) (- 17) + 5 + 8 + 17 + (- 3) b) 25. 2- (15 – 18) + (12 – 19 + 10)
Bài 5: (2 điểm) Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a) (15 + 37) + (52 – 37 –17) b) (38 – 42 + 14) – ( 25 – 27 – 15)
Bài 1: ( 1 điểm)
Thực hiện phép tính:
a/ (-18) + (-37) b/ (-85) + 50
Câu 2: (2,5 đ) Thực hiện phép tính
a) 18 : 32 + 5.23 b) (–12) + 42 c) 53. 25 + 53 .75 d) e) f) g)
Bài 1:(2 điểm)Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a) b) (-15) + 40 + (-65) c) 46.37 + 93.46 + 54.61 + 69.54
d)
Bài 1. (1.5đ) Thực hiện tính (tính nhanh nếu có):
a) (-12) + (- 9) + 121 + b ) 95: 93 – 32. 3
c ) 160 : -17
a/ Phát biể quy tẵc cộng hai số nguyên cùng dấu ;cộng hai số nguyên khác dấu
b/ áp dụng:(-15)+(-40) (+52)+(-70)
Bài 1 (2,5đ): Thực hiện các phép tính sau:
a/ 25.37 + 63.25 b/ 312 + 84 + (312) + (34) c/ (– 9) – (– 15)
Bài 1: Thực hiện các phép tính:
a) 100 – [50 – (4 + 2)2] b) 17 . 131 + 69 . 17 c) 127 + (-247)
2) Thực hiện phép tính sau:
a) b) (0.75đ)
Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính:
a) 27 – 3 + 72 b) 2140 – (64 . 49 – 27 . 49)
Câu 1: ( 4 điểm) Thực hiện phép tính: 20 – [ 30 – (5 – 1)2]
3 . 52 – 16 : 22 ( 39 . 42 – 37 . 42) : 42
Câu1: Thực hiện phếp tính.
a) 276 + 400 + 324 b) 3 . 52 – 27 : 32 c) (58:56) . 2
d) 80 – [130 – (12 – 4)2] -54 + (-20) + 20 – 45 + (- 23) + 20
Bài 1: ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính
a) 52. 34 + 48 . 34 b) 62 : 4 . 3 + 2. 52 c) 89 – 2.[ 85 – ( 34 – 27 )2 }
Bài 2 :Tính nhanh nếu có thể :
a/ 127-(5+6).18 b/ 126-(-6)+7-132 c/35-7.(5-18) d/-515- 72+(-515)+(-32)
Bài 2 : Thực hiện phép tính :
a/(-5).8.(-2).3 b/125-(-75)+32-(48+32) c/3.(-4)2+2.(-5)-20 d/4.52-3.(24- 9)
2) Tìm x biết
a) 7-(-x)=-5-(-14); b) (-x) +(-32)+(-46)=-84; c) -18-

Hỏi và đáp