KHAOSATGIUAKY1_LƠP – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KHAOSATGIUAKY1_LƠP, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Khảo sát giữa học kỳI – lớp7
Năm học 2007-2008 (Thời gian làm bài90 phút)

PhầnI: Trắc nghiệm khách quan.
Bài1: Trong các câu có lựa chọn A,B,C,D,chỉ khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu1. Cho hai số nguyên a,b với b>0 các kết quả nào sau đâylà sai?
A.Nếu a >0 thì 0. C.Nếu a = 0 thì 0.

B. A.Nếu a < 0 thì 0. D.Nếu a = 0 thì 0.
Câu2. Cho ba số nguyên x,y,z .Biết rằng x+y-z=20 và vậy giá trị của x,y,z lần lượt là:
A. 54;53;55. C. 40;30;50.
B. 40;50;60. D. Một kết quả khác.
Câu3:Phát biểu nào sau đây là đúng
A.Hai góc vuông có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.
B.Hai đường thẳng vuông góc thì phải cắt nhau.
C.Qua một điểm vẽ được hai đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước
D.Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
Câu4 : Cho bốn điểm A,B,C,D.Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại I như hình vẽ.Phát biểu nào sau đây là sai D
A.Góc CAD và góc ACB so le trong.
B.Góc BAC và góc B IC đồng vị. A I C
C.Góc ADB và góc CBD so le trong.
D.Góc BAC và góc ABC so le trong. B

Bài2:Xác định “đúng”hoặc “sai” các phát biểu sau:
Phát biểu
Đúng
Sai

1 . Hai đường rhẳng song song vói một đường thẳng khác thì song song vớinhau.

2 . Cho ba điểm phân biệt A,B.C.Nếu hai đường thẳng AB và CD cùng song song với một đường thẳng cho trước thì ba điểm A,B,C thẳng hàng

3. Nếu x2=1 thì chắc chắn x=1.

4. -5

Bài3: Hãy nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được một kết quả đúng:
Cột trái
Cột phải
Cách nối

Aviết dưới dạng số thập phân là
1) 0,23

A nối với…..

B. 0,2314 khi làm tròn đến hàng phần trăm là
2) 0,(23)

B nối với……

C.giá trị của x trong biểu thức 0,12+x0,6 là
3) 2,29

C nối với……

DKết quả của phép tính 0,(37)+ 0,(62)+1,3 là
4) 2,4
D nối với…..

5) 2,3

Bài4:Dùng các cụm từ thích hợp điền vào chỗ (….), để được khẳng định đúng.
1.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a)Hai góc so le trong……….(1)…………
b)Hai góc ………………….(2)………………..bù nhau.
2.Qua………..(3)………. ở ngoài đường thẳng ………..(4)…………. đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Phần II: tự luận
Bài 5:Tính giá trị của biểu thức M2 + 3,5) : (-4 +3)] .
Bài 6: Bạn Hải ,Cường, Oanh cắt được 135 bông hoa để trang trí trại của lớp .Số hoa của ba các bạn tỉ lệ với cá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.