khao sat hsg toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về khao sat hsg toan 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD Vĩnh Tường
Đề khảo sát HSG lần 3
Môn : Toán 7
( Thời gian : 120 phút không kể thời gian giao đề )
A/ Trắc nghiệm khách quan
Câu 1:
a, Cho < . Kết quả nào sau đây là đúng ?
A. x = 0 B. x = C. x < D. x = 4
b, Cho A = với x = 1,7056 ; y = – 2,018. Giá trị của A làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là :
A. 1,31
B. – 0,31
C. 1,32
D. – 3,71

c, Kết quả nào sau đây là sai ?
A. = -5
B. = 5
C. = – 3
D. =

d, cho góc xOy. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA , OD = OB . Gọi I là giao điểm của AD và BC . Chứng minh sau đây sai từ bước nào ?
(1) AB = OB và CD = OD – OC
(2) Suy ra : AB = CD

(3)AIB = CID ( đối đỉnh )
(4) IAB = ICD
Suy ra : IB = IC
A. Sai từ bước 5
B. Sai từ bước 4
C. Sai từ bước 3
D. Sai từ bước 2

B/ Tự luận
Câu 2: Chứng minh rằng hai số
A = và B = là các số nguyên
Câu 3: a, Tính tổng S = 1 – 4 + 7 – 10 +… + 301 – 304 + 307
b, Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên a và thoả mãn đẳng thức -45a + 30b =-2003 .
Câu4: a, Tìm các số x,y,z biết : và x2 + y 2 + z2 =
b, Gọi các đường cao tương ứng với các cạnh AB; BC ; CA của tam giác ABC là hc ; ha ; hb . Hãy tìm tỉ lệ các cạnh của tam giác ABC biết :

Câu 5 :
Cho ABC ( AB < AC . Từ trung điểm A của BC kẻ đường vuông góc với đường phân giác của góc A cắt AB tại D và AC tại E . Chứng minh BD + CE.
CÁC TÀI LIỆU KHÁC VUI LÒNG VÀO WEBSITE: http://phantu2010.KHODETHI.ORG

Hỏi và đáp