KHẢO SÁT Đ.N L.8(Có đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KHẢO SÁT Đ.N L.8(Có đáp án), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Họ và tên: ……………………. Môn: Toán 8
Lớp :……….. Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm:

Lời phê:

Phần trắc nghiệm:( 3đ) Chọn câu trả lời đúng nhất:
1/ Nghiệm của đa thức P(x) = 5×2 – 7x + 2 là
A. -7 B. 2 C. – D.
2/ Gía trị của biểu thức : . là:
A. B. C. D.
3/ Hình thang cân là hình thang có:
2 cạnh bên bằng nhau
2 góc kề một đáy bằng nhau
2 cạnh đáy bằng nhau
2 cạnh bên son song
4/ Trong tam giác ABC thì:
A. AB + BC > AC; B. AB – BC > AC; C. AB + BC = AC; D. BC + AC < AB
5/ Cho biết ( a – b)2 = (a + b)2 – 4ab. Nếu biết a – b = 12 và a + b = 35 thì:
A. a = 7 ; b = 5 B. a = 7;5 ; b = 7;5 C. a = 5; b = 7 D. a = 7; b = 5 hoặc a = 5; b = 7
6/ Giá trị của biểu thức 4×2 + x + 1 tại x = là:
A. 16 B. C. – 16 D.
B. Phần tự luận: ( 7đ)
Bài 1/ ( 2đ)Cho các đa thức: A = 5×2 + x – 2×2 – 15
B = 5 + 2×2 – 3x + x3
a/ A + B ; b/ A – B
Bài 2/( 2đ) Thực hiện phép tính: ( 2đ)
a/ (x – 3y). 4×2 b/ (x + y).( 3x – 2y)

Bài 3/( 3đ) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên AB lấy điểm D, trên AC lấy điểm E sao cho AD = AE.
Tứ giác BDEC là hình gì?
Gọi O là giao điểm của BE và CD, c/m rằng OB = OC; OD = OE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN:
Trắc nghiệm:
1/ D; 2/ C; 3/ B; 4/ A; 5/ D; 6/ A ( Mỗi câu 0,5đ)
Tự luận:
Bài 1: a/ Tính được A + B = 6×3 – 2x – 10 (1 đ) ( Sai 1 lỗi, dấu, hệ số… trừ 0,25đ)
b/ Tương tự câu a: A – B = 4×3 – 4×2 + 4x – 20 (1đ)
Bài 2: a/ ( x + 3y). 4×2 = 2×3 – xy
b/ (x +y)(3x – 2y) = x2 – xy + 5xy – y2 = x2 + 4xy – y2
Bài 3: ( Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận được 0,5đ)

A
B C

∆ ABC ( AB = AC
GT DAB, E AC/AD; O là giao điểm của BE và CD

KL a/ BDEC là hình gì?
b/ c/m OB = OC; OD = OE

a/ C/M được: BDEC là hình thang( 1đ)
BDEC là hình thang cân
b/ C/M được: ∆ BOD = ∆COE hoặc ∆ BOC; ∆ DOE cân tại O(0,5đ)
2 kết quả OB = OC; OD = OE(0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.