khao sat chat luong dau nam 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về khao sat chat luong dau nam 2012-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD- ĐT YÊN THUỶ
TRƯỜNG THCS YÊN TRỊ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012- 2013 MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề )

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời có kết quả đúng nhất
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -3xy2
A. -3x2y B. 2(xy)2 C. -xy2 D. -3xy
Câu 2: Bậc của đa thức M = x5 + 7x2y2 + y4 – x4y2 – 1 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 3: Giá trị của biểu thức M = -3x2y3 tại x = -1 ; y = 1 là:
A. 3 B. -3 C. 18 D. -18
Câu 4: Đa thức f ( x ) = – 2x + 1 có nghiệm là:
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
Câu 5: Hằng đẳng thức hiệu hai lập phương là:
A. a3 – b3 = (a + b)(a2 + ab + b2) B. a3 – b3 = (a – b)(a2 – ab + b2)
C. a3 – b3 = (a + b)(a2 – ab + b2) D. a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2)
Câu 6: Kết quả phép nhân đa thức với đa thức:
A. (a + b)(c + d) = a.c + b.d B. (a + b)(c + d) = a.b + a.c + a.d
C. (a + b)(c + d) = a.c + a.d + b.c + b.d D. (a + b)(c + d) = a + b.c + d
Câu 7: Giao của 3 đường phân giác là
A. Trực tâm của tam giác B. Trọng tâm của tam giác
C. Cách đều 3 cạnh D. Cách đều 3 đỉnh
Câu 8: Trực tâm của tam giác là giao của
A. 3 đường cao B. 3 đường trung trực
C. 3 đường trung tuyến D. 3 đường phân giác

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm).
Bài 1  : Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý ( nếu có thể)
a . b.
Bài 2: Tìm x, biết: a. b.
Bài 3: Cho các đa thức ;
a) Sắp xếp các đa thức A(x), B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến
b) Tìm đa thức G(x) sao cho
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ phân giác BD ( ). Qua D kẻ .
Chứng minh rằng BA= BE và tam giác ADE là tam giác cân
So sánh AD và DC
Biết . Tính độ dài đoạn thẳng BD

PHÒNG GD- ĐT YÊN THUỶ
TRƯỜNG THCS YÊN TRỊ

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012- 2013 MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề )

Phần
Câu
Nội dung
Thang điểm

TRẮC NGHIỆM
1
C
0,25đ

2
C
0,25đ

3
B
0,25đ

4
A
0,25đ

5
C
0,25đ

6
D
0,25đ

7
D
0,25đ

8
A
0,25đ

TỰ LUẬN
1
a)
=
0,5đ

0,5đ

b) =
=

0,5đ

0,5đ

2
a)

0,5đ

0,5đ

b)

0,5đ

0,5đ

3
a.Sắp xếp các đa thức A(x), B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến
Ta có

0,25đ
0,25đ

b. ()-
=

Hỏi và đáp