KH HK II Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KH HK II Toán 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TOÁN 7
Thời gian 90 phút
I/ Trắc nghiệm: (5đ)
1, Giá trị của biểu thức 3×2 – 4x + 5 khi x = 0 là:
a. 12 b. 9 c. 5 d. 0
2, Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không là đơn thức:
a.3x2yz b. 4xy + 1 c. 5x.6yz2 d. 9x2y4z5t
3, 4xyz . 5x2yz3 =
a. 9x2yz3 b. – 9x2yz3 c. 20x3y2z4 d. – 20x3y2z4
4, Bậc của đơn thức 7xy2z6 là:
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9
5, Đơn thức đồng dạng với đơn thức 7xyz2 là:
a b. 7xyz c. xyz3 d.
6,
a. b. c. d.
7, 8xy3 – 12xy3 =
a. 4xy3 b. – 4xy3 c. 20xy3 d. – 20xy3
8, Trong các biểu thức sau, đâu là đa thức 1 biến:
a. 4x2y + 7 b. 5×2 + 6x – 7 c. 3 – 2xy d. 6x – 5y
9, Bậc của đa thức 7x2y – 5×6 + 3y2z + 5×6 là:
a. 6 b. 5 c. 4 d. 3
10, Để x = a là nghiệm của đa thức P(x) thì:
a. P(a) = 1 b. P(a) = 0 c. P(a) = – 1 d. P(a) 0
11, Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = a, BC =
a. 2a2 b. – 2a2 c. d.
12, Cho tam giác ABC có = 1020, cạnh lớn nhất là:
a. BC b. AB c. AC d. Không đủ dữ kiện
13, Cho tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là:
a. AB b. AC c. BC d. Không đủ dữ kiện
14, Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh nhỏ nhất là:
a. BC b. AB c. AC d. Không đủ dữ kiện
15, Bộ ba nào là số đo của các cạnh của 1 tam giác:
a. 7cm; 6cm; 5cm b. 7cm; 6dm; 5cm
c. 2cm; 2cm; 5cm d. 4cm; 4cm; 8cm
16, Giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác được gọi là:
a, Trọng tâm của tam giác b. Trực tâm của tam giác
c. Tâm đường tròn nội tiếp d. Tâm đường tròn ngoại tiếp
17, Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác được gọi là:
a, Trọng tâm của tam giác b. Trực tâm của tam giác
c. Tâm đường tròn nội tiếp d. Tâm đường tròn ngoại tiếp

18, Giao điểm của ba đường trung trực của tam giác thì:
a. Cách mỗi đỉnh độ dài đường trung tuyến.
b. Cách đều ba cạnh của tam giác
c. Cách đều ba đỉnh của tam giác.
19, Cho tam giác ABC cân tại A, thì đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A cũng chính là:
a. Đường phân giác b. Đường cao
c. Đường trung trực d. Đường phân giác, đường cao, đường trung trực
20, Cho tam giác ABC vuông tại A, có thì :
a. AB AC c. AB > BC d. AC > BC

II/ Tự luận:(5đ)
Câu 1:(1,5 đ) Cho P(x) =
a, Thu gọn và sắp xếp đa thức P(x) theo lũy thừa giảm.
b, Cho Q(x) = Tính P(x) + Q(x).
Câu 2:(0,5 đ)
Tìm nghiệm của đa thức N(x) = 7x – 5
Câu 3:(1 đ) Cho tam giác ABC biết
a, Tìm số đo các góc A, B, C.
b, Vẽ đường cao AD. Chứng minh rằng: AD < BC < CD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.