KE HOACH TO CHUYEN MON TO KHTN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KE HOACH TO CHUYEN MON TO KHTN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KẾ HOẠCH TUẦN 01 Từ ngày: 19/8/08/2013 đến ngày: 24/8/2013

TT
Nhiệm vụ
Nội dung hoạt động
Thời gian

Người chịu trách nhiệm
Biện pháp thực hiện

Triển khai
Kết thúc

1

2

Xây dựng, triển khai kế hoạch

Tổ chức các hoạt động chuyên môn
– Tham mưu với bộ phận CM cấp xây dựng kế hoạch hoạt độngCM cấp tổ

– GVCN nhận lớp nắm tình hình và số lượng HS báo cáo với hiệu trưởng; triển khai nội quy đến HS; trang bị dụng cụ phục vụ lớp học.

– Triển khai kế hoạch dạy học chương trình tuần 1 theo chỉ đạo của chuyên môn cấp.

– Thực hiện dạy học tự chọn môn tin học.
20/08

19/08

19/08
24/8

24/08

24/08
TTCM

GVCN

TT-GVBM

TT+GV

Cô Liễu
– Trên cơ sở tham mưu,TT xây dựng các dự thảo kế hoạch năm học, kế hoạch HKI.Qui hoạch lại GV để đăng kí các chỉ tiêu thi đua năm học theo qui định

– Các GVCN bàn giao, nhận lớp, nắm lại tình hình lớp và làm công tác tổ chức lớp học báo cáo về hiệu trưởng theo yêu cầu., triển khai các nội qui trong nhà trường đến HS.

– Soạn giảng đúng theo PPCT và đảm bảo kế hoạch dạy học

Thăng phước ngày 20/

Thăng phước, ngày …../……/ 2013
TTCM

Phạm Thị Thông

KẾ HOẠCH TUẦN: 02 Từ ngày: 25/08/2013 đến ngày: 31/08/2013
TT
Nhiệm vụ
Nội dung hoạt động
Thời gian

Người chịu trách nhiệm
Biện pháp thực hiện:

Triển khai
Kết thúc

1

2

Xây dựng, triển khai kế hoạch

Tổ chức các hoạt động chuyên môn

-Tiếp tục xây dựng các kế hoạch và cac loại HSSS tổ CM.

– GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp lập các hồ sơ công tác chủ nhiệm.

– Thực hiện kế hoạch dạy học chương trình tuần 2 theo chỉ đạo của chuyên môn cấp.
– Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức lễ tổ khai giảng năm học mới.
26/08

26/08

26/08

31/09

31/09

31/09

TTCM

GVCN

TT
GVBM
GVBM

Dụng
– TTCM tiếp tục hoàn chỉnh các kế hoạch và HSSS tổ chuyên môn.

– 02 GVCN tiến hành xây dựng các kế hoạch và các loại hồ sơ theo đúng qui định.

– TTCM theo dõi nhắc nhỡ GVBM thực hiện dạy học đúng PPCT và bám sát chuẩn KTKN.Theo dõi việc dạy học tự chọn của GV, nhắc nhỡ GV thực hiện nghiêm túc đúng nội dung chủ đề và đúng TKB.

Thăng phước, ngày …../……/ 2013
TTCM

Phạm Thị Thông
KẾ HOẠCH TUẦN: 03 Từ ngày: 02/09/2013 đến ngày: 07/09/2013
TT
Nhiệm vụ
Nội dung hoạt động
Thời gian

Người chịu trách nhiệm
Biện pháp thực hiện

Triển khai
Kết thúc

1

2

Xây dựng, triển khai kế hoạch

Tổ chức các hoạt động chuyên môn

-Tiếp tục hoàn chỉnh các kế hoạch và cac loại HSSS tổ CM.

– GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp lập các hồ sơ công tác chủ nhiệm theo yêu cầu của HT

– Thực hiện kế hoạch dạy học chương trình tuần 3.
– GVBM tiến hành dạy bồi dưỡng HSG 9 theo TKB.
– Kiểm tra theo dõi nhắc nhỡ GVCN tổ chức SH15p đầu giờ đúng qui định
02/09

03/09

03/09

03/09

03/09

7/09

07/09

Hỏi và đáp