KE HOACH BDTX CA NHÂN NĂM HOC 2014-2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KE HOACH BDTX CA NHÂN NĂM HOC 2014-2015, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG TH-THCS TRẦN CAO VÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CM: KHTN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014-2015

Họ và tên: Lê Thị Mẫn. Ngày, tháng, năm sinh: 1968.
Ngày, tháng, năm vào ngành: 01/ 09/
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
Nhiệm vụ được giao: Dạy môn Toán lớp 7/1,7/2, 9; TTCM
Căn cứ công văn số162/KH-TCV ngày 13/10/2014 về Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 của trường TH&THCS Trần Cao Vân.
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 với các nội dung cụ thể như sau :
1. Mục tiêu:
1.1. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và Mọi năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.
1.3. Tham gia học BDTX để hướng đến đạt Chuẩn quy định.
2. Nôi dung:
2.1. Nội dung bồi dưỡng 1
– Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
– Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
– Nội dung: Do Bộ GD&ĐT quy định cụ thể từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục của từng cấp học.
+ Hình thức tự học.
+ Thời gian học : Từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2014
2.2. Nội dung bồi dưỡng 2
– Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
– Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
– Nội dung: Do Sở GD&ĐT quy định cụ thể từng năm học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp học. Bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục của từng cấp học.
Hình thức, thời gian học:
+ Hình thức tự học.
+ Thời gian học : Từ tháng 11/2014 đến tháng 3/2015
3. Nội dung bồi dưỡng 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
– Thời lượng: 60 tiết
– Nội dung:
1. Mô đun 16: Hồ sơ dạy học: 15 tiết.
2. Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực : 15 tiết.
3. Mô đun 19: Dạy học với công nghệ thông tin: 15 tiết.
4. Mô đun 20: Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ƯDCNTT: 15
Hình thức, thời gian học:
+ Hình thức tự học.
+ Thời gian học : Từ tháng 11/2014 đến 3/2015

Thăng Phước, ngày 18 tháng 10 năm 2014
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

HIỆU TRƯỞNG

Hỏi và đáp