HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TOÁN 6 HKI VÀ ĐỀ THAM KHẢO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TOÁN 6 HKI VÀ ĐỀ THAM KHẢO, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

DẪN ÔN TẬP HKI – TOÁN LỚP 6 (2011-2012)

A . TÓM TẮT LÝ THUYẾT :
I. SỐ HỌC :
1)Tập hợp :
a) Để viết một tập hợp: Có hai cách :
– Liệt kê các phần tử
– Chỉ ra tính chất đặc trưng của phân tử .
VD: Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 4

b)Tập hợp số tự nhiên:

c)Số phần tử của một tập hợp:
– Một tập hợp có thể có 1 tử , 2 tử ,
có nhiều tử , có vô số tử , cũng có thể không có phần tử nào.
– Tập hợp không có tử nào gọi là tập hợp rỗng
và ký hiệu :
VD:
d)Tập hợp con:

2) Tính phép và phép nhân:
Tính chất
Phép cộng
Phép nhân

Giao hoán
a + b = b + a
a. b = b. a

Kết hợp
(a+b)+c = a+(b+c)
(a.b).c = a.(b.c)

Cộng với 0
a + 0 = 0 + a = a

Nhân với1

a.1 = 1.a = a

Phân phối
a.( b + c ) = a.b + a.c

3) Lũy thừa :
a)Lũy thừa với số mũ tự nhiên :

b)Dấu hiệu chia hết cho 5 :
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 , và chỉ Mọi số đó mới chia hết cho 5 .

c)Dấu hiệu chia hết cho 3 :
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 , và chỉ Mọi số đó mới chia hết cho 3 .

d) Dấu hiệu chia hết cho 9 :
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 , và chỉ Những số đó mới chia hết cho 9 .

7)Ước chung , bội chung , ƯCLN , BCNN :
a)Ước chung (ƯC) :

b) Bội chung (BC) :

c) Ước chung lớn nhất (ƯCLN ) :
Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện 3 bước sau :
-Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố .
– Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung .
– Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó . Tích đó là ƯCLN phải tìm .

d) Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN :
Để tìm ƯC của các số đã cho , ta có thể tìm các “ước” của ƯCLN của các số đó .

e) Bội chung nhỏ nhất ( BCNN ):
Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện 3 bước sau :
-Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố .
– Bước 2 : Chọn ra các thừa số ng. tố chung và riêng

7) Cộng số nguyên :
a) Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu :
– Cộng hai số nguyên dương :Chính là cộng hai số tự nhiên .
VD: – Cộng hai số nguyên âm : Để cộng hai số nguyên âm , ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng lại rồi đặt dấu ”trước kết quả .
VD:
b) Cộng hai số nguyên khác dấu :
– Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0 .

– Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta thực hiện 3 bước:
-Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.
-Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ ( trong hai số vừa tìm được)
-Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.

II. HÌNH HỌC :
1) Đường thẳng , đoạn thẳng , tia :

2) Khi nào thì AM + MB = AB ?

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: I. SỐ HỌC :
1) Tập hợp:
Bài 1 : Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết số phần tử của mỗi tập hợp?

Bài 2 : Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?

Bài 3 :
2) Lũy thừa :
Bài 1 : Tính :

Bài 2 : Tính (kết quả ra số tự nhiên) :
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.