hot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về hot, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 11- Tiết 21 bài kiểm tra chương I – lớp 8 – đại số
Đề số1
Bài 1: (1 điểm)
Hãy ghép mỗi ý ở cột I với 1 ý ở cột II để được đẳng thức đúng
I
II

1, (x + y)2
A, x2 – 2xy + y2

2, x2-y2 =
B, x3 – y3

3, (x- y)3 =
C, y2 +2 xy + x2

4, (x – y) (x2 + xy + y2) =
D, (x + y)(x- y)

5, (x –y)2 =
E, x3 +3×2 y + 3xy2 + y3

G, -y3 +3xy2 – 3×2 y + x3

Bài 2 (3đ): Hãy chọn đáp án đúng:

1. Kết quả phép nhân 4x .(3x – 2) là:
A. 12x -8 B. 12 x2 + 8x C. 12×2 – 8x D. 4×2 – 8x
2.Tìm x biết x + x2 = 0
A. x = -1 B. x = 0 C. x = 1 hoặc x=0 D. x = -1 hoặc x=0
3. Giá trị của biểu thức 49×2 – 70x + 25 tại x = 5 là:
A. 60 B. 600 C. 900 D. 1600
4. Tìm số tự nhiên n để phép chia x4 : xn là phép chia hết:
A. n ( N; n ( 4. B. n = 0 C. n = 2 D. n = 4
Bài 3 (2,0đ): Rút gọn.
a , (x-2)(x+2) – (x-3)(x+5) b, (2x + 3)2 + (2x – 3)2+ 2 (2x-3)(3+2x)
Bài 4 (3đ): Phân tích đa thức thành nhân tử.
a , x3 – 4×2 y + 4xy2 b, x2 – y2 – 5x + 5y c, 2×2 – 5x – 7 Bài 5 (1,0đ): Làm tính chia (x4 – 2×3 + 4×2 – 8x) : (x2 + 4)
Bài 6 (1đ): Chứng minh rằng 2×2 – 2xy + y2 + x + 1 >0 với mọi số thực x,y.

Đề số2
Bài 1: (1 điểm)
Hãy ghép mỗi ý ở cột I với 1 ý ở cột II để được đẳng thức đúng
I
II

1, (x – y)2
A, (x + y)(x- y)

2, x2-y2 =
B, x2 – 2xy + y2

3, (x – y) (x2 + xy + y2) =
C, y2 +2 xy + x2

4, (x- y)3 =
D, x3 – y3

5, (x +y)2 =
E, x3 +3×2 y + 3xy2 + y3

G, -y3 +3xy2 – 3×2 y + x3

Bài 2 (3đ): Hãy chọn đáp án đúng nhất:
1.Tìm x biết x – x2 = 0
A. x = 1 hoặc x=0 B. x = -1 hoặc x=0 C. x = -1 D. x = 0
2. Kết quả phép nhân 3x .(4x – 2) là:
A. 12x -6 B. 12 x2 – 6x C. 12×2 -6 D. 12×2 – 3x
3. Giá trị của biểu thức 81×2 – 36x + 4 tại x = 8 là:
A. 4900 B. 700 C. 490 D. 70
4. Tìm số tự nhiên n để phép chia x5 : xn là phép chia hết:
A. n = 1 B. n = 3 C. n = 5 D. n ( N; n ( 5.
Bài 3 (2,0đ): Rút gọn.
a , (x-2)(x+2) – (x-3)(x+5) b, (2x + 3)2 + (2x – 3)2+ 2 (2x-3)(3+2x)
Bài 4 (3đ): Phân tích đa thức thành nh

Hỏi và đáp