học sinh giỏi 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về học sinh giỏi 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TẬP ĐẠI SỐ 7

Bài 1.1 Tìm nZ+ biết:
a) ; b) 27 < 3n < 243;
Bài 1.2 Tìm n N biết (33 : 9)3n = 729
Bài 1.3 a) Tìm x biết:
b) Tìm x, yN biết:
Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:
;

Bài 3.1 Biết: 13 + 23 + . . . . . . .+ 103 = 3025.
Tính: S = 23 + 43 + 63 + . . . .+ 203
Bài 3.2 So sánh: và B = 251
Bài 4.1 Cho ; CMR: .
Bài 4.2 CMR:
Bài 4.3Tính tổng:
Bài 5. Tìm x biết:
a) ; b)
c) ; d)
e)
Bài 6.1 Tìm GTNN của các biểu thức sau:
A = +5 Q = D =
Bài 6.2 Tìm GTLN của các biểu thức sau:
a) P = B = C =
Bài 7. a) Cho . CMR: ; b) Cho , CMR:
c) CMR nếu: a + c = 2b v à 2bd = c (b+d) thì (b, d 0)
d) CMR nếu: thì
e) CMR nếu: thì và
Bài 8.1 a) Tìm aZ để: A=Z
b) T ìm x, yZ để: x – 2xy + y = 0
c) Tìm x, yZ+ sao cho:
Bài 8.2 Tìm xZ để M = . Z b). N = .Z
Bài 8.3 Tìm 3 số a, b, c Z+ thỏa mãn: và
Bài 8.4 Cho: .
CMR biểu thức sau có giá trị nguyên:
Bài 9. Chứng tỏ rằng:
A = 75.(42010 + 42009 + . . . + 42 + 4 + 1) + 25 chia hết cho 100
B = chia hết cho 91
C= chia hết cho 30
Bài 10.1 Tìm các cặp số (x; y) biết:

Bài 10.2 Tìm x, y, z biết:
a) và
b) ; và
Bài 11. Cho dãy tỉ số:
Tính:

Hỏi và đáp