hoc ki I Toan 6 2012-2013 (ma tran +dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về hoc ki I Toan 6 2012-2013 (ma tran +dap an), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A . Ma trận:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
2
0.5
1

1.0
2
0.5

2

2.5
7

4.5

2. Số nguyên

1

0.5
1

0.25
2

2,0
1

0.25

5

3.0

3.Đoạn thẳng

1

0.25
1

0.75
1

0.25
1

0.75

1

0.5
5

2.5

Tổng

6
3,0
3

3.75
3
3,25
17

10

B. Đề kiểm tra:
PHÒNG GD&ĐT KIẾN THỤY ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 6
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO. Năm học:2012-2013
Mã kí hiệu đềT6-CK 1. MÔN:Sô học Tiết:56-57
Thời gian làm bài: 90’( TN+TL)
và tên người ra đề:Vũ Duy Toản

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 Điểm ; 8.Câu, làm bài trong thời gian:20phút)
Chọn câu trả lời đúng.
Câu1: Kết quả phép tính 32. 50. 2 bằng
A) 90 B) 18 C) 30 D) 9
Câu2: Số 2304
A. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
B. Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
C. Chia hết cho cả 3 và 9
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu3: Cho ba điểm M, A, B. Nếu MA = MB thì :
A. M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
B. Ba điểm A, M, B thẳng hàng.
C. Điểm M cách đều hai điểm A và B.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu4: Nếu điểm P nằm giữa hai điểm E và Q thì:
A. PE + EQ = PQ B. EP + PQ = EQ
C. EQ + QP = EP D. EP + PQ ( EQ
Câu 5: Các số : -98, -1, -3, -89 sắp xếp giảm dần là:
A/ -98, -89, -1, -3 B/ -98, -89, -3, -1
C/ -1, -3, -89, -98 D/ -3, -1, -98, -89
Câu6: x-(-11) = 8 thì x bằng:
A/ -3 B/ 3 C/ 19 D/ -19
Câu7: ƯCLN(16,32,48) là:
A/ 8 B/ 16 C/ 32 D/ 48
Câu8: BCNN(16,32,48)
A/ 8 B/ 16 C/ 48 D/ 96

…………………………Hết phần trắc nghiệm………………………………

PHÒNG GD&ĐT KIẾN THỤY ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 6
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO. Năm học:2012-2013
Mã kí hiệu đề T6-CK 1. MÔN:Sô học Tiết:56-57
Thời gian làm bài: 90’( TN+TL)
và tên người ra đề:Vũ Duy Toản

II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 8.Điểm; 5 Câu, làm bài trong thời gian:70.phút)

Câu 1: (2 Điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có)
a) 23 . 75 + 23 . 25 – 200
b) -39 + 35 + (- 9( + 39 + (- 24)
Câu 2: (1,5 Điểm). Tìm số nguyên x biết :
a) 10 + 5.x = 55 : 53
b) 7.(x – 5( = 63
Câu 3: (2 Điểm). Khối 6 của một trường có số học sinh trong khoảng từ 150 đến 200 em. Biết rằng khi xếp hàng 6, hàng 10, hàng 12 thì đều vừa đủ. Hỏi số học sinh khối 6 là bao nhiêu.
Câu 4:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.