học giỏi toán hình 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về học giỏi toán hình 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
LỚP: 6A….
TÊN: ……………………………………….
KIỂM TRA HÌNH HỌC 6
THỜI GIAN : 45 PHÚT
NGÀY: …./…./2014
ĐỀ A
ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Em hãy chọn và khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: M là điểm nằm giữa hai điểm E,F. Biết ME=3cm, MF=7cm. Độ dài đoạn thẳng EF là
10 cm B) 4cm C) 3cm D) 7cm
Câu 2: Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì:
MA + MB>AB C) AB + AB =MB
MA + MB =AB D) MB + AB =MA
Câu 3: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Tia đối của tia BA là tia :
Tia AB B) Tia CA C) Tia AC D) Tia BC
Câu 4: Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
OM=ON C) OM+ON=MN
OM=ON=MN:2 D) OM=2ON
Câu 5: Cho 3 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu giao điểm:
1 giao điểm B) 2 giao điểm C) 3 giao điểm D) 4 giao điểm
Câu 6: Cho 5 điểm A,B,C,D,E nằm trên một đường thẳng. Trên hình vẽ có :
5 đoạn thẳng C) 10 đoạn thẳng
25 đoạn thẳng D) 20 đoạn thẳng

B/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 ( 2 điểm)
Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a lấy 3 điểm M,N,P theo thứ tự.
Lấy một điểm I nằm ngoài đường thẳng a.
Vẽ các tia IM , IN , IP
Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng. Hãy nêu tên các đoạn thẳng đó.
Bài 2) (5 điểm)
Trên tia Ax, vẽ hai điểm A, B sao cho AB= 3cm, AC= 6cm
Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không? Vì sao?
So sánh AB và BC
Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao ?
Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Trên tia Ax’ lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng DB. Tính độ dài đoạn thẳng DB.

Hỏi và đáp