hkn CV bao cao dau nam hoc 2012-2013 THCS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về hkn CV bao cao dau nam hoc 2012-2013 THCS, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND VŨ QUANG
PHÒNG GD&ĐT

Số: /PGD&ĐT-THCS
V/v thống kê số liệu đầu
năm học 2012-2013.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũ Quang, ngày12 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS

Thực hiện Công văn Số: 1180/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2012 của Sở GD&ĐT Hà Tinh V/v thống kê số liệu đầu năm học 2012-2013. Để có đủ thông tin về qui mô trường lớp; đội ngũ cán bộ, viên chức; cơ sở vật chất phục vụ dạy học;…đầu năm học 2012-2013 của cấp học kịp thời nộp ở Sở, Phòng yêu cầu các đơn vị thống kê số liệu theo các biểu mẫu có sẵn (Đã gửi qua Email)
Các trường hoàn thiện chính xác và gửi báo cáo về Phòng trước ngày 18/09/2012 (qua đ/c Ngọc: Bản in và Email: [email protected] )

T.M BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN THCS

Nguyễn Văn Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.