Hinh thi vao 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Hinh thi vao 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề: các hệ thức lượng trong tam giác- tam giác vuông.
cho hình bình hành ABCD có góc B=1200; cạnh AB gấp 2 lần cạnh BC. gọi I là trung điểm DC.
( IAB là tam giác gì? Vì sao?
Tính các cạnh và góc của ( AIB biết chu vi của hình bình hành ABCD là 60 cm. tính giện tích ABCD.
cho ( ABC vuông tại A có AB=6cm; AC =8cm.
tính BC và các góc ( ABC.
đường phân giác của góc A cắt BC tại D. tính DB và DC.
từ D kẽ DE ( AB và DF ( AC. AEDF là hình gì? Tính chu vi của nó.
cho ( ABC có AB=AC= 10 cm và BC=16 cm. trên đường cao AH lấy I : AI=1/3 AH. dựng Cx song song AH cắt BI tại D.
tính các góc của ( ABC.
Tính diện tích BADC.
cho hình thang ABCD có đáy CD gấp đôi AB; cạnh bên AD=AB và góc A =900.
tính các góc B và C.
tính tỉ số diện tích DBC và ABCD. DBC và ABC.
cho ( ABC có góc B=1200, BC=12 cm và AB=6cm. đường phân giác góc B cắt AC tại D.
tính BD.
gọi M là trung điểm BC. C/m: AM ( B D.
Cho ( ABC vuông tại A, chân đường cao AH chia cạnh huyền thành 2 doạn có độ dài 4cm và 9 cm. gọi D và E là hình chiếu của H lên AB và AC.
tính DE.
Đường thẳng vuông góc DE tại D và E cắt BC tại M và N. C/m: M là trung điểm BH và N là trung điểm CH.
Tính diện tích DEMN.
Cho đoạn thẳng AB=2a. Từ trung điểm O của AB vẽ Ox ( AB tại O. Trên Ox lấy D: OD=a/2.từ B kẽ BC ( AD kéo dài.
Tính AD; AC và BC theo a.
Kéo dài DO một đoạn OE=a. C/m bốn điểm A; C; B và E cùng nằm trên một đường tròn.
Xác định tính chất CE với góc ACB.
Vẽ đường vuông góc với BC tại B cắt CE tại F. Tính BF.
Gọi P là giao điểm của AB và CE. Tính AP và BP.
Cho ▲ ABC nhọn, nội tiếp (O;R) có: góc AOB= 900 và góc AOC =1200.
C/m O ở trong tam giác ABC.
Tính các góc tam giác ABC.
Tính đường cao AH và BC theo R.
Cho ▲ ABC vuông tại A có AB=10cm và AC=15cm.
Tính góc B.
Phân giác trong góc B cắt AC tại I. Tính AI.
Vẽ AH ( BI tại H. Tính AH. HC.
Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB=2R. Bán kính OC ( AB, gọi M là một điểm nằm trên OC sao cho: tan=3/4. AM cắt nửa đường tròn (O) tại D. Tính AM; AD và BD.
Cho ▲ ABC vuông tại A có AB = 8cm và AC=5cm. Ve các đường tròn tâm O đường kính AC và O’ đường kính AB cắt nhau tại M.
C/m: C; M và B thẳng hàng.
Gọi H là hình chiếu của M lên AB và H’ trên AC. Tính: BC; AM; CM; BM; MH và MH’.
Tiếp tuyến tại C của (O) cắt AM tại E. Tính EC.
Trên hai cạnh Ox và Oy của góc nhọn xoy lấy theo thứ tự hai đoạn OA=2 cm và OB =4 cm. Trên tia đối tia OA lấy D : OD= 6 cm; trên tia đối OB lấy C: OC =3cm.
So sánh hai ( OBA và OCD.
Kéo dài BA và DC cắt nhau tại P. C/m: ( PBC đồng dạng PDA.
Từ A kẽ AK // CD (K ( OB). C/m: OA2=OB.OK.
Cho xOy=600. C/m: OAB và OCD là các ( vuông. Tính các đoạn: AB; AK và AP.
C/m: OP ( BD.
Cho ( ABC vuông cân tại A và ( ADC vuông cân tại D. B và D ở hai phía cạnh AC. Cho biết AB=AC= 10cm.
ABCD là hình gì?
Tính BD?
AC và BD cắt nhau tại O. Tính OB và OD.
(đường tròn). Đường thẳng BD cắt đường tròn đường kính BC tại E. Tính DE và OE.
Cho ( ABC đều. Mọt góc xoy =600quay xung quanh trung điểm O của BC. Ox cắt AB tại M và Oy cắt AC tại N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.