Hình học 9 luyện thi 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Hình học 9 luyện thi 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÁC BÀI HÌNH TUYỂN SINH 10

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O) (AB>AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H, đường thẳng AD cắt (O) tại I, gọi AK là đường kính (O)
C/m: BC là trung trực HI.
C/m: Tứ giác BCIK là hình thang cân, BHCK là hình bình hành có tâm M là trung điểm BC.
KH cắt (O) tại N. C/m: A, H, E, F, N cùng thuộc 1 đường tròn và xác định tâm O’ của đường tròn này.
C/m: Tứ giác OMIO’ là hình thang cân.
C/m:
Giả sử AH=R (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC). Tính .
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. C/m: H, O, G thẳng hàng và
Cho tam giác ABC nội tiếp (O), 2 đường cao BE, CF cắt nhau tại H
C/m: Tứ giác AEHF, BFEC nội tiếp
C/m: AH vuông góc BC và BH.BE + CH.CF = BC2.
Lấy M thuộc cung nhỏ BC. Gọi N, K lần lượt là điểm đối xứng của M qua AB, AC. C/m: Tứ giác AHBN nội tiếp.
C/m: 3 điểm N, H, K thẳng hàng.
Tìm vị trí của điểm M để NK lớn nhất.
Cho MA, MB là 2 tiếp tuyến của (O), C là điểm thuộc cung AB nhỏ, vẽ CD vuông góc AB, CE vuông góc MA, CF vuông góc MB.
C/m: Tứ giác DAEC và DBFC nội tiếp
C/m: CE.CF = CD2
AC cắt ED tại H, AB cắt DF tại K. C/m: Tứ giác CHDK nội tiếp
C/m: HK//AB
C/m: HK là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (CKF) và (CHE). C/m: đường thằng CI đi qua trung điểm AB.
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O; R) có AD, BE, CF là các đường cao cắt nhau tại H
Tứ giác BFHD, BFEC nội tiếp
AD cắt (O) tại K. C/m: H, K đối xứng nhau qua BC
Gọi I là trung điểm AH. C/m: BIEK nội tiếp.
EF cắt AM tại Q. C/m: Q là trực tâm tam giác IBC
BQ cắt IC tại L, S là trung điểm BC. C/m: DMLF nội tiếp

Cho (O; R), điểm M nằm ngoài (O) sao cho OM = 3R. Từ M vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB với (O).
C/m: MAOB nội tiếp
C/m: MO vuông góc OB tại H
Tính theo R
Vẽ dây cung BD//MA, MD cắt (O) tại N, K là trung điểm MA. C/m: N, B, K thẳng hàng
Từ điểm M nằm ngoài (O) vẽ cát tuyến MCD không qua tâm O và 2 tiếp tuyến MA, MB đến (O), C nằm giữa MD
MA2 = MC.MD.
Gọi I là trung điểm CD. C/m: M, A, O, I, B cùng thuộc 1 đường tròn.
Gọi H là giao điểm AB và MO. C/m: CHOD nội tiếp, suy ra AB là phân giác
Gọi K là giao điểm các tiếp tuyến tại C, D của (O). C/m: A, B, K thẳng hàng
Cho điểm M nằm ngoài (O; R), vẽ cát tuyến MCD không qua tâm O và 2 tiếp tuyến MA, MB.
MA2 = MC.MD.
Phân giác cắt CD tại E. C/m: MA = ME.
Gọi H là trung điểm CD. C/m: HM là phân giác của và BH là phân giác .
Gọi I là giao điểm của CD và AB. C/m: Tứ giác OKCD nội tiếp và
Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH vuông góc BC, vẽ (A; AH), vẽ các tiếp tuyến BD và CE với (A).
C/m: BD + CE = BC và BD.CE=AH2
C/m: và suy ra D đối xứng với E qua A. C/m: EC//BD rồi suy ra DE là tiếp tuyến của (O) đường kính BC.
Gọi M, N, K lần lượt là giao điểm các cặp đường thẳng AB và HD, AC và HE, BE và CD. C/m: Tứ giác BMNC nội tiếp và KH//AO.
C/m: M, N, K thẳng hàng.
Cho (

Hỏi và đáp