Hình học 7 day du ca nam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Hình học 7 day du ca nam, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NS: 14/8/2011
NG:…/8/2011
Chương I: ĐƯờNG THẳNG VUÔNG GóC. ĐƯờNG THẳNG SONG SONG.

Tiết 1: HAI GóC ĐốI ĐỉNH

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh
– Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
2. Kỹ năng:
– Xác định được các góc đối đỉnh trong một hình
3. Thái độ:
– Bước đầu biết suy luận.
– Yêu thích môn học.
II.Chuẩn bị:
1.GV: SGK, SGV, Thước thẳng.
2. HS: Thước kẻ
III. Tiến trình dạy học:
1.định tổ chức lớp. (1 phút)
2.Kiểm tra bài cũ: (không kt).
3.Bài mới.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh (20 phút)

GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. GV viết kí hiệu góc và giới thiệu 1,3 là hai góc đối đỉnh. GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc.
->GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa.
GV hỏi: 1 và 4 có đối đỉnh không? Vì sao?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài 1 và 2 SGK/82:

a) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy’.

b) và là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.
GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

-HS phát biểu định nghĩa.

-HS giải thích như định nghĩa.
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
I) Thế nào là hai góc đối đỉnh:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hình 1

Hoạt đông 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh. (15 phút)

GV yêu cầu HS làn ?3: xem hình 1.
a) Hãy đo 1, 3. So sánh hai góc đó.
b) Hãy đo 2, 4. So sánh hai góc đó.
c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b. GV cho HS hoạt động nhóm trong 5’ và gọi đại diện nhóm trình bày. –
GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?

a) 1 = 3 = 32o
b) 2 = 4 = 148o
c) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

HS: chưa chắc đã đối đỉnh.
II) Tính chất của hai góc đối đỉnh:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Hoạt đông 3: Củng cố (8 phút)

– Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Hoạt đông 4: Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
– Học bài, làm 3, 4 SGK/82
– Chuẩn bị bài luyên tập.

NS: 19/8/2011

Hỏi và đáp