HÌNH 9 – TUYỂN TẬP 50 BT & Đ.A – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về HÌNH 9 – TUYỂN TẬP 50 BT & Đ.A, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT TRĂM BÀI T ẬP
HÌNH HỌC LỚP 9.

Phần 1: 50 b ài t ập cơ bản.

0

L ời nói đầu:
Trong quá trình ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 9,chúng ta
đều nhận thấy học sinh rất ngại chứng minh hình học. Cũng do
học sinh còn yếu kiến thức bộ môn.Hơn nữa giáo viên thường
rất bí bài tập nhằm rèn luyện các kỹ năng, đặc biệt là luyện thi
tốt nghiệp.Đồng thời do học sinh chúng ta là học sinh có hoàn
cảnh gia đình còn nghèo vì vậy học sinh yếu kỹ năng vận dụng
nếu chúng ta chỉ chữa một vài bài tập mà thôi.
Do để học sinh có thể chủ động trong quá trình làm bài,các bài
tập trong tài liệu này chỉ có tính cất gợi ý phương án chứng
minh chứ chưa phải là bài giải hoàn hảo nhất.
Bên cạnh đó để có bài tập riêng của từng giáo viên,người giáo
viên cần biết biến đổi bài tập trong tài liệu này sao cho phù hợp
với đối tượng học sinh.
Tài liệu được sưu tầm trong các sách và đã được thống kê trong
phần phụ lục.Cấm việc in sao,sao chép dưới bất kỳ hình thức
nào mà không có sự nhất trí của tác giả.
Dù có nhiều cố gắng song tài liệu chắc chắn kông thể không có
sai soat.Mong được sự góp ý của bạn đọc đọc.Thư về:

1

Bài 1:   Cho ABC có các đường cao BD và CE.Đường thẳng DE cắt đường tròn
ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N.
1.  Chứng minh:BEDC nội tiếp.
2.  Chứng minh: góc DEA=ACB.
3.  Chứng minh: DE // với tiếp tuyến tai A của đường tròn ngoại tiếp tam giác.
4.  Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Chứng minh: OA là phân
giác của góc MAN.
5.  Chứng tỏ: AM2=AE.AB.
Giợi ý:
1.C/m BEDC nội tiếp:

A

y
C/m góc BEC=BDE=1v. Hia
điểm D và E cùng làm với hai
đầu đoạn thẳng BC một góc
x

N
E                D
M                    O
B                               C
vuông.
2.C/m góc DEA=ACB.
Do BECD ntDMB+DCB=2v.
Mà DEB+AED=2v
AED=ACB

Ta phải c/m xy//DE.
Hình 1
3.Gọi tiếp tuyến tại A của (O)
là đường thẳng xy (Hình 1)
1
Do xy là tiếp tuyến,AB là dây cung nên sđ góc xAB=   sđ cung AB.
2
1
Mà sđ ACB=   sđ AB. góc xAB=ACB mà góc ACB=AED(cmt)
2
xAB=AED hay xy//DE.
4.C/m OA là phân giác của góc MAN.
Do xy//DE hay xy//MN mà OAxyOAMNOA là đường trung trực của
MN.(Đường kính vuông góc với  một dâyAMN cân ở A AO là phân giác
của góc MAN.
5.C/m :AM2=AE.AB.
Do AMN cân ở A AM=AN cung AM=cung ANgóc MBA=AMN(Góc
nội tiếp chắn hai cung bằng nhau);góc MAB chung
MAE  BAM
MA
AB
AE
MA



2

Bài 2:
Cho(O) đ?ờg kính AC.trên đạ OC lấ để B và vẽđ?ờg tròn tâm O’, đ?ờg kính
BC.Gọ M là trung để củ đạ AB.TừM vẽdây cung DE vuông góc vớ AB;DC cắ đ?ờg
tròn tâm O’ tạ I.
1.Tứgiác ADBE là hình gì?
2.C/m DMBI nộ tiế.
3.C/m B;I;C thẳg hàng và MI=MD.
4.C/m MC.DB=MI.DC
5.C/m MI là tiế tuyế củ (O’)
Gợ ý:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.