he thong – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về he thong, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tµi liÖu s¸ng t¹o ®¹t gi¶i ngµnh gi¸o dôc

HÖ thèng ho¸
toµn bé kiÕn thøc líp 9

Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÕ L©m
Gi¸o viªn tr­êng THCS Phó L©m
§¬n vÞ: HuyÖn Tiªn Du
M· sè tµi liÖu: TLGD-BN003-TD002305

Chøc n¨ng c¬ b¶n :
HÖ thèng hãa kiÕn thøc, gióp häc sinh nhí nhanh, nhí s©u.
So s¸nh, tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ c¸c kh¸i niÖm.
§­a ra d­íi d¹ng c¸c c«ng thøc, s¬ ®å dÔ hiÓu, kÝch thÝch tÝnh tß mß, tù t×m hiÓu cña häc sinh.

Ngoµi ra cã thÓ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit yÕu

Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu

oxit
axit
baz¬
muèi

§Þnh nghÜa
Lµ hîp chÊt cña oxi víi 1 nguyªn tè kh¸c
Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm 1 hay nhiÒu nguyªn tö H liªn kÕt víi gèc axit
Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm 1 nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm OH
Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm kim lo¹i liªn kÕt víi gèc axit.

CTHH
Gäi nguyªn tè trong oxit lµ A ho¸ trÞ n. CTHH lµ:
– A2On nÕu n lÎ
– AOn/2 nÕu n ch½n
Gäi gèc axit lµ B cã ho¸ trÞ n.
CTHH lµ: HnB
Gäi kim lo¹i lµ M cã ho¸ trÞ n
CTHH lµ: M(OH)n
Gäi kim lo¹i lµ M, gèc axit lµ B
CTHH lµ: MxBy

Tªn gäi
Tªn oxit = Tªn nguyªn tè + oxit
L­u ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña kim lo¹i khi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ.
Khi phi kim cã nhiÒu ho¸ trÞ th× kÌm tiÕp ®Çu ng÷.
– Axit kh«ng cã oxi: Axit + tªn phi kim + hidric
– Axit cã Ýt oxi: Axit + tªn phi kim + ¬ (r¬)
– Axit cã nhiÒu oxi: Axit + tªn phi kim + ic (ric)
Tªn baz¬ = Tªn kim lo¹i + hidroxit
L­u ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña kim lo¹i khi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ.
Tªn muèi = tªn kim lo¹i + tªn gèc axit
L­u ý: KÌm theo ho¸ trÞ cña kim lo¹i khi kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ.

TCHH
1. T¸c dông víi n­íc
– Oxit axit t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dd Axit
– Oxit baz¬ t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dd Baz¬
2. Oxax + dd Baz¬ t¹o thµnh muèi vµ n­íc
3. Oxbz + dd Axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc
4. Oxax + Oxbz t¹o thµnh muèi
1. Lµm quú tÝm ( ®á hång
2. T¸c dông víi Baz¬ ( Muèi vµ n­íc
3. T¸c dông víi oxit baz¬ ( muèi vµ n­íc
4. T¸c dông víi kim lo¹i ( muèi vµ Hidro
5. T¸c dông víi muèi ( muèi míi vµ axit míi
1. T¸c dông víi axit ( muèi vµ n­íc
2. dd KiÒm lµm ®æi mµu chÊt chØ thÞ
– Lµm quú tÝm ( xanh
– Lµm dd phenolphtalein kh«ng mµu ( hång
3. dd KiÒm t¸c dông víi oxax ( muèi vµ n­íc
4. dd KiÒm + dd muèi ( Muèi + Baz¬
5. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n ( oxit + n­íc
1. T¸c dông víi axit ( muèi míi + axit míi
2. dd muèi + dd KiÒm ( muèi míi + baz¬ míi
3. dd muèi + Kim lo¹i ( Muèi míi + kim lo¹i míi
4. dd muèi + dd muèi ( 2 muèi míi
5. Mét sè muèi bÞ nhiÖt ph©n

L­u ý
– Oxit l­ìng tÝnh cã thÓ t¸c dông víi c¶ dd axit vµ dd kiÒm
– HNO3, H2SO4 ®Æc cã c¸c tÝnh chÊt riªng
– Baz¬ l­ìng tÝnh cã thÓ t¸c dông víi c¶ dd axit vµ dd kiÒm
– Muèi axit cã thÓ ph¶n øng nh­ 1 axit

TÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v« c¬

Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬

C¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ th­êng gÆp
4Al + 3O2 ( 2Al2O3
CuO + H2 Cu + H2O
Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
S + O2 ( SO2
CaO + H2O ( Ca(OH)2
Cu(OH)2 CuO + H2O
CaO + 2HCl ( CaCl2 + H2O
CaO + CO2 ( CaCO3
Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + 2NaOH
NaOH + HCl ( NaCl + H2O
2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O
BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4( + 2NaCl
SO3 + H2O ( H2SO4
P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
P2O5 + 6NaOH ( 2Na3PO4 + 3H2O
N2O5 + Na2O ( 2NaNO3
BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2HCl
2HCl + Fe ( FeCl2 + H2
2HCl + Ba(OH)2 ( BaCl2 + 2H2O
6HCl + Fe2O3 ( 2FeCl3 + 3H2O
2HCl + CaCO3 ( CaCl2 + 2H2O

®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬

`

TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i

D·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i.
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
(Khi Nµo May Aã Z¸p S¾t Ph¶i Hái Cóc B¹c Vµng)
ý nghÜa:
K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

+ O2: nhiÖt ®é th­êng ë nhiÖt ®é cao Khã ph¶n øng

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

T¸c dông víi n­íc Kh«ng t¸c dông víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

T¸c dông víi c¸c axit th«ng th­êng gi¶i phãng Hidro Kh«ng t¸c dông.

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

Kim lo¹i ®øng tr­íc ®Èy kim lo¹i ®øng sau ra khái muèi

K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Ag
Hg
Au
Pt

H2, CO kh«ng khö ®­îc oxit khö ®­îc oxit c¸c kim lo¹i nµy ë nhiÖt ®é cao

Chó ý:
C¸c kim lo¹i ®øng tr­íc Mg ph¶n øng víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng t¹o thµnh dd KiÒm vµ gi¶i phãng khÝ Hidro.
Trõ Au vµ Pt, c¸c kim lo¹i kh¸c ®Òu cã thÓ t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nh­ng kh«ng gi¶i phãng Hidro.

So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m vµ s¾t
* Gièng:
– §Òu cã c¸c tÝnh chÊt chung cña kim lo¹i.
– §Òu kh«ng t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nguéi
* Kh¸c:
TÝnh chÊt
Al (NTK = 27)
Fe (NTK = 56)

TÝnh chÊt
vËt lý
– Kim lo¹i mµu tr¾ng, cã ¸nh kim, nhÑ, dÉn ®iÖn nhiÖt tèt.

– t0nc = 6600C
– Lµ kim lo¹i nhÑ, dÔ d¸t máng, dÎo.
– Kim lo¹i mµu tr¾ng x¸m, cã ¸nh kim, dÉn ®iÖn nhiÖt kÐm h¬n Nh«m.
– t0nc = 15390C
– Lµ kim lo¹i nÆng, dÎo nªn dÔ rÌn.

T¸c dông víi
phi kim
2Al + 3Cl2 2AlCl3
2Al + 3S Al2S3
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
Fe + S FeS

T¸c dông víi
axit
2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2
Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2

T¸c dông víi
dd muèi
2Al + 3FeSO4 ( Al2(SO4)3 + 3Fe
Fe + 2AgNO3 ( Fe(NO3)2 + 2Ag

T¸c dông víi
dd KiÒm
2Al + 2NaOH + H2O
( 2NaAlO2 + 3H2
Kh«ng ph¶n øng

Hîp chÊt
– Al2O3 cã tÝnh l­ìng tÝnh
Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3+ 2NaOH(2NaAlO2 + H2O
– Al(OH)3 kÕt tña d¹ng keo, lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh

– FeO, Fe2O3 vµ Fe3O4 ®Òu lµ c¸c oxit baz¬

Fe(OH)2 mµu tr¾ng xanh
Fe(OH)3 mµu n©u ®á

KÕt luËn
– Nh«m lµ kim lo¹i l­ìng tÝnh, cã thÓ t¸c dông víi c¶ dd Axit vµ dd KiÒm. Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, Nh«m thÓ hiÖn ho¸ trÞ III
– S¾t thÓ hiÖn 2 ho¸ trÞ: II, III
+ T¸c dông víi axit th«ng th­êng, víi phi kim yÕu, víi dd muèi: II
+ T¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng, dd HNO3, víi phi kim m¹nh: III

Gang vµ thÐp

Gang
ThÐp

§/N
– Gang lµ hîp kim cña S¾t víi Cacbon vµ 1 sè nguyªn tè kh¸c nh­ Mn, Si, S… (%C=2(5%)
– ThÐp lµ hîp kim cña S¾t víi Cacbon vµ 1 sè nguyªn tè kh¸c (%C

Hỏi và đáp