HD On Tap Toan 9 2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về HD On Tap Toan 9 2016, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

DẪN ÔN TẬP TOÁN LỚP 9 HKI Học 2016 – 2017
A / PHẦN SỐ :
I/ Chương I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA
Lý thuyết :
Định nghĩa CBHSH ?
Nêu hằng đẳng thức ?
Khi nào thì có nghĩa ?
Nêu định lý về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương ?
Nêu định lý về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương ?
Nêu các phép biến đổi đơn giản các căn bậc hai ?
Định nghĩa căn bậc ba và các tính chất của căn bậc ba ?
Bài tập :
Phân tích đa thức thành nhân tử :
a) b)
c) d) a – 3 với a 0 e) x2 – 5
2) Tìm x để các căn thức sau có nghĩa :
a)
3) Trục căn thức ở mẫu :
a) b) c)
4) Rúùt gọn các biểu thức sau :
a) b) c)
d) k) e)
m) f) g)
5) Rút gọn các biểu thức sau :
a) b) x +1 +
c) d) e) với
6) Tìm x biết :
a) b) 2
c) d)
7) Giải các bài tập 71, 72 , 73 , 74 , 75 , 76 sách giáo khoa trang 40, 41
Giải các bài tập 98, 100, 106, 107, 108 sách bài tập trang 19, 20
II/ Chương II : HÀM SỐ BẬC NHẤT
Lý thuyết :
Nêu định nghĩa hàm số bậc nhất ?
Nêu sự xác định của hàm số bậc nhất và tính chất của nó ?
Nêu kết luận về đồ thị của hàm số bậc nhất ?
Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b (a 0 ) và y = a/x + b/ (a 0 ) cắt nhau , // , trùng nhau ?
Nêu mối quan hệ giữa hệ số a của hàm số y = ax + b (a 0 ) với góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a 0 ) với trục Ox
Bài tập :
1) Xác định m để các hàm số sau là hàm số bậc nhất :
y = ( 5 – 2m )x +3 b) y = c) y = x – 2
2) Xác định m để các hàm số sau đồng biến trên R :
y = (4 – 3m ) x – 1 b) y = x + 5 c) Hàm số y = 2x +1 đồng biến hay ng/ biến trên R
3) Xác định m để các hàm số sau nghịch biên trên R:
a) y = (3m + 6 ) x +7 b) y = x -2m c) Hàm số – 3x + 5 đồng biến hay ng/biến trên R
4) Cho hai h/ số bậc nhất y = (k + 1) x + 3 và y = (3- 2k) x +1.Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai h/số
Cắt nhau b) Song song
Đồ thị của hai hàm số trên có thể trùng nhau không ?
5) a)Xác định m để đồ thị của hai h/số y = 2 x + m -3 và y = mx + 2m cắt nhau tại một điểm trên trục tung
b) Cho hai hàm số y = 2 x + m -3 và y = 3x + 1 – m . Tìm m để đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm
trên trục tung
c) Tìm m để đồ thị của h/số y= (m – 1) x + 3 cắt đồø thị h/ số y = 2x + m2– 6 tại một điểm trên trục tung
6) a) Xác định m của hàm số y = ( m+ 2 ) x -3 để đồ thị của nó đi qua điểm (2 ; 3 )
b) Xác định a,b của hàm số y = ax + b biết đồ thị là đ/thẳng (d) // đ/ thẳng y = –x + 2 và đ/ thẳng (d) cắt
trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3
c) Viết PT đ/ thẳng (d) biết (d) // đ/thẳng ( d/ ) : y = –1/2 x cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 10
7) Xác định a và b của hàm số y = a x + b để đồ thị của hàm số này song song với đường thẳng y = 2x và
đi qua điểm (

Hỏi và đáp