HD giải 10 bài tập ôn về TAM GIÁC.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về HD giải 10 bài tập ôn về TAM GIÁC.doc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HD Giải 10 BÀI TẬP ÔN VỀ TAM GIÁC

1. Tam giác cân:
Định nghĩa :
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
Định lí 1 :
Tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau.
Định lí 2 (phần đảo của ĐL 1) :
Tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

2. Tam giác đều:
Định nghĩa :
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Tính chất :
a/Trong Tam giác đều có ba góc bằng 600.
b/ Nếu Tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
c/ Nếu Tam giác cân  có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.

3. Tam giác vuông:
Định nghĩa :
Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.
Định lí Py-ta-go thuận :
Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
Định lí Py-ta-go đảo :
Nếu một tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.

II . BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1 :
Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy đi ểm N sao cho M là trung điểm của AN;
a/. Chứng minh: ΔAMB = ΔNMC
b/. Vẽ CD  AB (D AB). Tính góc ( DCN.
c/. Vẽ AH   BC (H  BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.Chứng minh: BI = CN.

HD giải
a/ Xét ΔAMB và ΔNMC có 2 cặp cạnh xen kẽ 1 góc bằng nhau (ΔAMB = ΔNMC (*)
b/Từ (*) có (DBC = (BCN; Ttrong Δ vuông DBC có (DBC + (DCB = 900 
Mà ( DCN = (DCB + (BCN = (DBC +(DCB ( ( DCN = 900  (ĐA)
c/ Hạ NK ( BC ( Δvuông ABH = Δvuông NCK (g.c.g) ; Đông thời do cách dựng đểm I ta có Δvuông ABH = Δvuông BHI ( Δvuông BHI= Δvuông NCK ( BI=CN (ĐA)

Bài 2:
Cho ΔABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = AM. Gọi H là trung điểm của BC.
a)    Chứng minh: ΔABH = ΔACH
b)    Gọi E là giao điểm của AH và MN. Chứng minh: AH   MM ; MN // BC.
HD giải
a/ ΔABC có AB = AC ( ΔABC cân; Mà trong tam giác cân thì đường trung tuyến AH cũng là đường cao ( AH(BC
ΔABH và ΔACH đều là Δ vuông ( ΔABH = ΔACH (ĐA)
b/ Xét ΔAME và ΔANE có:
AM=AN; AE chung; ( MAE = (NAE ( ΔAME = ΔANE
( ME=EN ( AE vừa là trung tuyến vừa là đường cao
của Δ cân AME ( AH  MM. Đồng thời AH  BC
( MN // BC (đpcm)

BÀI 3 : 
Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC
a)    Chứng minh BE = DC
b)    Gọi O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.
c)    Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là đường trung trực của CE.
Bài 4.
Cho tam giác ABC ( AB< AC ) . Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D, sao cho IB = ID. Chứng minh :
a) Tam giác AIB bằng tam giác CID.
b) AD = BC  và  AD // BC.
Gợi ý:
a/ Δ AIB = Δ CID vì có 2 cạnh tương ứng và góc xen giữa (đối đỉnh) bằng nhau.
b/ tương tự có Δ AID = ΔCIB ( AD = BC  và  AD // BC

BÀI  5.
Cho tam giác ABC có góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD.
a) Chứng minh ΔAHB = ΔDBH.
b) Chứng minh AB//HD.
c) Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.
d) Tính góc ACB , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :
Cho tam giác ABC cân tại A và có  .
a/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.