HÃY THỬ SỨC VỚI 3 ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về HÃY THỬ SỨC VỚI 3 ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:

………………………………………………………………………………..

Lớp: 7/
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 7- KÌ I
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 01
ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 âiãøm). Âaïnh dáúu X vaìo ä träúng træåïc cáu âuïng.
Cáu 1: Tæì tyí lãû thæïc coï thãø suy ra:
( a) ( b) ( c) ( d)
Cáu 2: Cho caïc säú hæîu tè: ; vaì -0,75. Caïch sàõp xãúp naìo sau âáy laì âuïng:
( a) < < -0,75 ( b) < -0,75 < ( c) < -0,75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.