Giúp bạn giải toán lũy thừa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Giúp bạn giải toán lũy thừa, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHUYÊN ĐỀ 2 SO SÁNH HAI LŨY THỪA
Tiết 5: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
A/ KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Định nghĩa: a.a……….a ( n N*)
n thừa số
2. Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 ( a 0)
3. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số:

4.Lũy thừa của một tích: (a.b)n = an. bn
5. Lũy thừa của một lũy thừa: ( am )n = am.n
6. Lũy thừa tầng:
7. Số chính phương là số mà bằng bình phương của một số tự nhiên.
Ví dụ: các số 0; 1; 4; 9; 16; 25;…. là các số chính phương.
B/ Ví dụ:
Ví dụ 1: Tìm x biết: 2.3x = 162
Giải: 2.3x = 162 =>3x = 162 :2
3x = 81= 34
=> x = 4
Ví dụ 2: Viết tích sau dưới dạng một lũy thừa: 25. 84
Giải: 25. 84 = 25 . (23)4 = 25. 212 = 217
C/ Bài tập:
1) Tìm x N biết:
a/ 2x – 15 = 17 b/ (7x -11 )3 = 25.52 + 200
2) Trong các số sau, Mọi số nào bằng nhau, số nào nhỏ nhất, số nào lớn nhất?
24 ; 34 ; 42 ; 43 ; 990 ; 099 ; 1n ( n là số tự nhiên khác 0)
3) Viết số 729 dưới dạng một lũy thừa với 3 cơ số khác nhau và số mũ lớn hơn 1.
4) Chứng tỏ mỗi tổng hoặc hiệu sau là một số chính phương:
a) 32 + 42
b) 132 – 52
c) 13 + 23 + 33 + 43 Giải:

1) a/ 2x – 15 = 17
=> 2x = 32
=> 2x = 25
=> x = 5

b/ (7x -11 )3 = 25.52 + 200
(7x -11 )3 =1000
(7x -11 )3 = 103
7x – 11 = 10
x = 3

2) HS tự giải
3) 729 = 272 = 93 = 36
4) Ta có:
a) 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.
Vậy tổng 32 + 42 là một số chính phương.
b) 132 – 52 = 169 – 25 = 144 = 122
Vậy hiệu 132 – 52 là một số chính phương.
c) 13 + 23 + 33 + 43 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100 = 102.
Vậy tổng 13 + 23 + 33 + 43 là một số chính phương.
Tiết 6: LUYỆN TẬP

1) Viết các tổng hoặc hiệu sau đây dưới dạng một lũy thừa với số mũ lớn hơn 1.
a/ 172 -152
b/ 43 – 23 + 52
2) Viết dưới dạng một lũy thừa của một số:
a/ 256 .1253 b/ 6255 : 257 c/ 123. 33
3) Tìm x N biết:
a) (2x + 1)3 = 125 b) (x – 5)4 = (x – 5) 6 c) x15 = x
d/ x10 = x e/ (2x -15)5 = (2x -15)3.
4) Tính
5) Tính giá trị của biểu thức:
A =
Giải:

1/ a) 172 -152 = 64 = 82 = 43 = 26
b) 43 – 23 + 52 = 81 = 92 = 34

2) a/ 256 .1253 = (52)6.(53)3 = 512.59 = 521
b/ 6255 : 257 = 56
c/ 123. 33 = 66
3)
a) (2x + 1)3 = 125
(2x + 1)3 = 5 3 2x + 1 = 5
2x = 4
x = 2
b) (x – 5)4 = (x – 5) 6 (x – 5)6 – (x – 5) 4 = 0
(x – 5)40
………….
x = 5 hoặc x = 6
c) x15 = x
x15 – x = 0
x(x14 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.