GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS BA ĐỒN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
ý › ¯ Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TỰ CHỌN TOÁN 6 NĂM HỌC: 2011-2012
Buổi
Nội Dung
Ghi chú

1
LUỹ THừA VớI Số Mũ Tự NHIÊN

2
LUỹ THừA VớI Số Mũ Tự NHIÊN

3
DấU HIệU CHIA HếT cho 2, 3, 5, 9.

4
ƯớC Và BộI- Số NGUYÊN Tố – HợP Số

5
PHÂN TíCH MộT Số RA THừA Số NGUYÊN Tố

6
ƯớC CHUNG Và BộI CHUNG ƯCLN – BCNN

7
ÔN TậP CHƯƠNG 1

8
TậP HợP Z CáC SÔ NGUYÊN

9
CộNG, TRừ HAI Số NGUYÊN

10
ôn tập chương I: HìNH HọC

11
NHÂN HAI Số NGUYÊN – TíNH CHấT CủA PHéP NHÂn

12
BộI Và ƯớC CủA MộT Số NGUYÊN

13
TIA PHÂN GIÁC

14
PHÂN Số – PHÂN Số BằNG NHAU

15
TíNH CHấT CƠ BảN CủA PHÂN Số – RúT GọN PHÂN Số

16
QUY ĐồNG MẫU PHÂN Số – SO SáNH PHÂN Số

17
CộNG, TRừ PHÂN Số.PHéP NHÂN Và PHéP CHIA PHÂN Số

18
HỗN Số. Số THậP PHÂN. PHầN TRĂM

19
TìM GIá TRị PHÂN Số CủA MộT Số CHO TRƯớC

20
TìM MộT Số BIếT GIá TRị PHÂN Số CủA Nó

21
TìM Tỉ Số CủA HAI Số

22
ôn tập chương III- số học

23
Giải các đề thi học kì II

Ba Đồn, Ngày 09-9-2011
GVD

Mai Ngọc Lợi

Tuần: 6 Ngày soạn: 15/9/2011 Dạy ngày: 29/9/2011
LUỹ THừA VớI Số Mũ Tự NHIÊN
A. MụC TIÊU
– Ôn lại các kiến thức cơ bản về luỹ thừa với số mũ tự nhiên như: Lũy thừa bậc n của số a, nhân, chia hai luỹ thừa cùng có số, …
– Rèn luyện tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
– Tính bình phương, lập phương của một số.
– Biết thứ tự thực hiện các phép tính, ước lượng kết quả phép tính.
B. NộI DUNG
I. Ôn tập lý thuyết.
1. Lũy thừa bậc n của số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a
( n 0). a gọi là cơ số, no gọi là số mũ.
2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
3. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số ( a0, m n)
Quy ước a0 = 1 ( a0)
4. Luỹ thừa của luỹ thừa
5. Luỹ thừa một tích
6. 1 số luỹ thừa của 10:
– Một nghìn: 1 000 = 103
– Một vạn: 10 000 = 104
– Một triệu: 1 000 000 = 106
– Một tỉ: 1 000 000 000 = 109
Tổng quát: nếu n là số tự nhiên khác 0 thì: 10n =
II. Bài tập
Dạng 1: Các bài toán về luỹ thừa
Bài 1: Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa:
53 . 56 ; b) 34 . 3 ;
c) 35 . 45 ; d) 85 . 23 ;
e) a3 . a5 ; f) x7 . x . x4 .
ĐS: a) = 59 ; b) = 35 ;
c) = 125 ; d) = 86 ;
e) = a8 ; f) = x12 .
Bài 2: Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa:
a) 56 : 53 ; b) 315 : 33 ;
c) 46

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.