giáo án Toán -Lí THCS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về giáo án Toán -Lí THCS, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng gd & đt hữu lũng đề số 1
trường thcs ii hòa thắng

đề kiểm tra chương i
Môn Đại số – Lớp 8
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Năm học: 2008 – 2009

Câu 1: (3 điểm)
Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai:
A. (x – 1)2 = 1 – 2x + x2 B. (x+ 2)2 = x2 + 2x + 4
C. (a – b)(b – a) = (b – a)2 D. (x3 + 8) : (x2 – 2x + 4) = x + 2
E. (x3 – 1) : (x – 1) = x2 + 2x + 1 F . a2 – b2 = b2 – a2

Câu 2: (2 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
a) (2x + 1)2 + 2(4×2 – 1) + (2x – 1)2
b) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

Câu 3: (2 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – y2 – 5x + 5y
b) 2×2 – 5x – 7

Câu 4: (2 điểm)
Làm tính chia:
(x4 – 2×3 + 4×2 – 8x): (x2 + 4)

Câu 5: (1 điểm)
Chứng minh rằng x2 – 2x + 2 > 0 với mọi x

– hết –

đáp án đề kiểm tra số 1

Câu
Nội dung
Điểm

1
Đúng
Sai
Sai
Đúng
Sai
Sai
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3

2
a) (2x + 1)2 + 2(4×2 – 1) + (2x – 1)2
= 4×2 + 4x + 1 + 8×2 – 2 + 4×2 – 4x + 1
= 16x

1
2

1

3
a) x2 – y2 – 5x + 5y
= (x – y)(x + y) – 5(x – y) = (x – y)(x + y – 5)
1
2

b) 2×2 – 5x – 7
= 2×2 + 2x – 7x – 7
= 2x(x + 1) – 7( x + 1) = (x + 1)(2x – 7)
1

4
x4 – 2×3 + 4×2 – 8x x2 + 4
x4 + 4×2
– 2×3 – 8x x2 – 2x
– 2×3 – 8x
0

2
2

5
Ta có: x2 – 2x + 2 = (x2 – 2x + 1) + 1
= (x – 1)2 + 1
Vì (x – 1)2 0
=>(x – 1)2 + 1 > 0 với x
1
1

Hết –

phòng gd & đt hữu lũng đề số 2
trường thcs ii hòa thắng

đề kiểm tra chương i
Môn Đại số – Lớp 8
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Năm học: 2007 – 2008

Câu 1: (2.5 điểm)
Ghép đôi để có đẳng thức đúng:
1. (x + y)(x2 – xy + y2) ; a) = x3 – y3
2. (x + y)(x – y) ; b) = (x + y)2
3. (x – y)(x2 + xy + y2) ; c) = x3 + y3
4. x2 + 2xy + y2 ; d) = x2 – y2
5. 125 – 8×3 ; e) = y2 – x2
f) = (5 – 2x)3
g) = (5 – 2x)(25 + 10x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.