giao an toan 9 có 4 bước – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về giao an toan 9 có 4 bước, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2016-2017
Môn: Toán 6
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 1

PHẦN I. TNKQ
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau
Câu 1: Các cách viết sau cách nào viêt đúng
A, B, 0N* C, , 0N D,
Câu 2: Cho tập hợp H=, xN*// x 10. Số phần tử của H là
A.9 phàn tử B, 12 phần tử C. 11 phần tử D.10 phần tử
Câu 3: Cho tổng A=0+1+2+…+10 kết quả là:
A.54 B.55 C .55 D .57
Câu 4 : 29 là kết quả của phép toán
A. 23.23.4 B. 23.23.8 C. 23.23.16 D. 23.23.
Câu 5 : Câu nào đúng trong các câu sau
A Hai tia ox và oy chung gốc thì đối nhau
B.Hai tia ox và oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau
C. Hai tia ox và oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau
D. Hai tia ox và oy tạo thành đường thẳng xy thì không đối nhau
Câu 6. Tính chất chia hết của một tổng là
A. a chia hết cho m hoặc b chia hết cho m suy ra (a+b) chia hết cho m
B a chia hết cho m và b chia hết cho m suy ra (a+b) chia hết cho m
C. (a+b) chia hết cho m suy ra a chia hết cho m và b chia hết cho m
D. (a+b) chia hết cho m suy ra a chia hết cho m hoặc b chia hết cho m
Câu 7: KHi nào AM+ MB=AB:
Điểm A nằm giữa hai điểm M và B
Điểm M nằm giữa hai điểm A và B
Điểm B nằm giữa hai điểm A và M
Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
Câu 8: Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố được kết quả là
A. 2.3.4.5. B.10.3.4 C. 4.5.6. D.23.3.5
Câu 9: Cho Ư(12)= 1,2,3,4,6,12: U(18)=1,2,3,6,9,18
ƯCLN(12,18)=
A.1 B2 C.3 D.6
Câu 10. Biết 42= 2.3.7.: 70=2.5.7: 180=22. 32..5
BCNN(42,70,180) la
A. 22. 32..7 B. 22. 32..5 C. 22. 32..5.7 D.2.3.5.7.
Câu 11 : Cho điểm M nằm giữa A và B thì :
a, M là trung điểm của AB
b, M cách đều A.B
c. MA+MB+AB
d.MA+MB>AB
Câu 12: 5 đường thẳng cắt nhau từng đôi một có nhiều nhất mấy giao điểm
A.5 B.10 C.15 D.12

II. Tự luận
Bài 1:
a, sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dàn: -125;21;0;-175;4;-2010;2010
b, Tính nhanh: 347+(-40)+3150+(-307)
Bài 2: Tìm x biết
a, (3700+5300)-5x=1500
b, (3x-24).73=2. 74
Bài 3:
a, Tìm ƯCLN(40,75,105)
b, Tìm số HS khối 6 của một trường biết rằng số đó là số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90
Bài 4: So sánh 1340 và 2161
Bài 5:Cho đoạn thẳng MP,N là một điểm thuộc MP, I là trung điểm của NP . Biết MN= 2cm. MP=7cm. Tính IP

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.TNKQ 🙁 3 điểm) Mỗi câu đúng 0.25đ

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
C
D
B
B
C
B
B
D
D
C
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.