Giáo án tiết kiểm tra 59 mới tập huấn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Giáo án tiết kiểm tra 59 mới tập huấn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: Ngày soạn:
Tiết: 59 Ngày dạy:

KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU
– Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của học sinh về phương trình, giải phương trình và giải bài toán bằng cách lập phương trình, từ đó có hướng phụ đạo, ôn tập.
– Rèn luyện tính trung thực trong kiểm tra, thi cử.
II. MA TRẬN

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông Hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương
Nhận biết khái niệm phương trình tương đương

Biết xác định số nghiệm của phương trình

Số câu :2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Câu 1
0,5

Câu 2
0,5

2
1đ =10%

2. Phương trình bậc nhất một ẩn
Biết phương trình chứa ẩn ở mẫu, biết số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn
Biết tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu, tìm nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn
Giải được phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu, biết biện luận phương trình bậc nhất theo tham số.

Số câu: 6
Số điểm: 6,5
Tỉ lệ: 65%
Câu 3,4
1

Câu 5, 6
1

Câu 7
3,5
Câu 9
1
6
6,5=65%

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Biết giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%

Câu 8
2,5

1
2,5=25%

Tổng số câu

Tổng số điểm
3

1,5 15%
3

1,5 15%
3

7 70%
9

10

III. ĐỀ
A. TNKQ (3đ)
Câu 1: Phương trình 2x – 2 = 0, tương đương với phương trình nào sau đây:
A) 2x = -2 ; B) 2x = 2 ; C) x = – 1 D) x = 2
Câu2: Phương trình 2x + 3 = 0 có nghiệm là:
A) ; B) C) ; B)
Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Câu 4: Phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm?
A) Vô nghiệm B) Luôn có một nghiệm duy nhất
C) Vô số nghiệm D) Có thể vô nghiệm, Có thể có một nghiệm duy nhất.
Câu 5: Phương trình có tập xác định là:
A) B) C) D)
Câu 6: Phương trình (2x + 1)(2x – 3) = 0, có tập nghiệm là:

B. TNTL (7đ)
Câu 7: Giải các phương trình sau:
a) 5x – 2 = 0 (1đ)
b) x(x – 10) + (2x – 20) = 0 (1đ)
c) (1,5đ)
Câu 8: (2,5đ) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB (km)
Câu 9: (1đ) Cho phương trình (m2 – 4)x +2 = m
a) Với giá trị nào của m thì phương trình trên có 1 nghiệm duy nhất?
b) Tìm nghiệm của phương trình trên theo tham số m?
IV. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
A. TNKQ
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
C
A
B
B
C

B. TNTL
Câu 7:
a)

x = 1 thỏa mãn Đk vậy phương trình có một nghiệm x = 1

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

Câu 8: Gọi độ dài quãng đường AB là x km

Hỏi và đáp