giao an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về giao an, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA (Phần 1)

A.Kiến thức bổ sung:
1. (an)m = am.n 2. (a.b)n = anbn 3. am:an = am-n (a (0; m ( n)
B. Bài tập :
Bài 1: Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:
a) 84.165 b)274.8110 c) 540.1252.6253
d) 103.1005.10004.10000002 e)
Bài 2:Tính :
a) 410.815 b) 415.530 c) 540.1252.6253
d) 103.1005.10004 e) 1253:254 f g
Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
a b) (1+2+3+ . . . . +100)(12+22+32+. . . .+102)(65.111-13.15.37)
Bài 4: Tính các lũy thừa tầng sau:
a b
Bài 5: Tìm số tự nhiên x biết rằng:
a) 2x.4 = 128; b) x15 = x c) (2x+1)3 = 125; d) (x-5)4 = (x-5)6
Bài 6:Cho A = 3+32+33+. . . +3100. Tìm số tự nhiên n ,biết rằng 2A + 3 = 3n
Bài 7:So sánh các lũy thừa sau:
a) 2100 và 10249 b) 12580 và 25118
Bài 8:So sánh:
a) 1030 và 2100 b) 540 và 62010 c) 333444 và 444333
Bài 9:So sánh :
a) 1340 và 2161 b) 5300 và 3453

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.