giao an on thi vao lop 10 wip – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về giao an on thi vao lop 10 wip, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chủ đề 1 : Biến đổi căn thức
Bài 1 : Rút gọn các căn thức sau :
a. A = b. B =
c. C = d. D =
Gợi ý : Cách 1 : Biển đổi biểu thức dưới dấu căn về dạng m2
Cách 2 : Bình phương mỗi biểu thức
Bài 2 : Chứng minh số A = là một số nguyên .
Bài 3 : Rút gọn biểu thức
P =
Cách 1 : Biển đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng A2
Cách 2 : Lưu ý biến đổi
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau
a. b.
c. d.
e.
Bài 5 : Cho biểu thức
E =
Hãy tính giá trị của E với x =
y =
Bài 6 : Tính giá trị của biểu thức P =
Bài 7 : Chứng minh biểu thức
A = là một số hữu tỉ
Bài 8 : Tính giá trị của biểu thức P =
Với x =
Bài 9 : Tính giá trị cuẩ biểu thức sau : P =
Với a = và b =
Bài 10 : Rút gọn và tính giá trị của biểu thức A =
Với x =

Chủ đề 2 : Loại toán tổng hợp về rút gọn biểu thức
Bài 1 : Cho biểu thức C =
Rút gọn biểu thức C
Tính già trị của C với x =
Tìm giá trị của x để cho 3C = 1
Bài 2 : Cho biểu thức D =
Rút gọn biểu thức D
Tính giá trị của D khi (x – 5 (= 2
Tìm x biết D = -0,5
Tìm các số nguyên x để biểu thức D nhận các giá trị nguyên .
Bài 3 : Cho biểu thức
G =
Rút gọn biểu thức G
Tính giá trị của biểu thức G khi x =
Tìm giá trị của x biết G = -3
Bài 4 : Cho biểu thức
H =
Rút gọn biểu thức H
Tính giá trị của biểu thức H biết x =
Tìm các giá trị của x để H = 16
Bài 5 : Cho biểu thức K =
Rút gọn biểu thức K
Tính giá trị của biểu thức K khi x =
Tìm x để K < 1
Tìm các số nguyên x để biểu thức K nhận các giá trị nguyên .
Bài 6 : Cho biểu thức A =
Rút gọn biểu thức A
Tính giá trị của P biết m , n là hai nghiệm của phương trình x2 – 7x + 4 = 0
Chứng minh :
Bài 7 : Cho biểu thức Q =
Rút gọn biểu thức Q
Tìm x để
Tìm giá trị bé nhất của Q .
Bài 8 : Cho biểu thức M =
Rút gọn biểu thức M
Tìm x để M = -2
Tìm x để biểu thức M có giá trị lớn nhất
Bài 9 : Cho Biểu thức A =
Rút gọn biểu thức A
Tìm x để A >0
Tìm x để A = -2
Tìm giá trị lớn nhất của A
Bài 10 : Cho biểu thức P =
Rút gọn biểu thức P
Tìm x để P = 0,5
Tìm x để biểu thức P có giá trị lớn nhất
Bài 11 : Cho biểu thức U =
Rút gọn biểu thức U
Tìm x để U = 0,5
Tìm x để biểu thức U có giá trị lớn nhất
Bài 12 : Cho biểu thức
R =
Rút gọn biểu thức R
Chứng minh rằng nếu R = thì khi đó a/b là một số nguyên .
Bài 13 : Cho biểu thức
T =
Rút gọn biểu thức T
Tính giá trị của biểu thức T với x =
Chứng minh rằng T >3 với mọi x > 0
Bài 14 : Cho biểu thức
H =
Rút gọn biểu thức H
Tìm x để H < 0
Tìm các số nguyên x để biểu thức H nhận các giá trị là số nguyên .
Tìm x để (H ( =
Bài 15 : Cho biểu thức
A =
Rút gọn biểu thức Q
Tính giá trị của biểu thức Q với x =
Tìm x để Q =
Bài 16 : Cho biểu thức
M =
Rút gọn biểu thức M
Tính giá trị của M khi b = 1999 và a =
Cho a + b = 1 . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của M
Bài 17 : Cho biểu thức
B =
Rút gọn biểu thức B
Tìm các giá trị của a để B =
Với giá trị nào của a thì biểu thức B có giá trị lớn nhất ?

Hỏi và đáp