Giao an BDHSG 7 co Dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Giao an BDHSG 7 co Dap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm định chất lượng mũi nhọn
M¤N to¸n 7 N¨m häc:2010-2011
Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1. (4 ®iÓm)
a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh
A =
b) Chøng minh víi mäi nth× :
chia hÕt cho 10.
C©u 2. (4 ®iÓm)
T×m x biÕt:
a)
b)
C©u 3. (3 ®iÓm)
a) Cho hµm sè f(x) = víi a,b,c Z
BiÕt f(0) chia hÕt cho 3 ; f(1) chia hÕt cho 3; f(-1)chia hÕt cho 3.
Chøng minh r»ng a;b;c chia hÕt cho 3.
b) cho ®a thøc A(x) =
TÝnh A(x) t¹i x =
C©u 4 .(3 ®iÓm)
§Ó lµm xong mét c«ng viÖc th× 21 c«ng nh©n cÇn lµm trong 15 ngµy . Do c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng nªn n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi ng­êi t¨ng thªm 25%. Hái 18 c«ng nh©n ph¶i lµm bao l©u míi xong c«ng viÖc ®ã.
C©u 5. (6 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A. trªn c¹nh BC lÊy M,N sao cho BM= MN=NC.Gäi H lµ trung ®iÓm cña BC
a) Chøng minh AM=AN vµ AH vu«ng gãc víi BC
b) TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng AM khi AB = 5cm,BC =6cm
c) Chøng minh > =

font : .VnTime
Người viết : Đinh Công Nhật

Đề kiểm định chất lượng mũi nhọn
Môn toán 7.năm học 2010-2011
Thời gian làm bài 120 phút

Câu 1:( 4 điểm)
a, Thực hiện phép tính:
A =
b, Chứng minh với mọi n thì
3n+2 – 2n+2 +3n – 2n chia hết cho 10
Câu 2 🙁 4điểm)
Tìm x biết
a)
b)
Câu 3:( 3 điểm)
a,Cho hàm số f(x)= ax2 +bx+c với a,b,c Z
Biết f(0) chia hết cho 3: f(1) chia hết cho 3: f(-1) chia hết cho 3
Chứng minh rằng a,b,c chia hết cho 3
b, Cho đa thức A(x) = x + x2 + x3 +…..+ x100
Tính A(x) tại x=
Câu 4:( 3 điểm)
Để làm xong một công việc thì 21 công nhân cần làm 15 ngày . Do cải thiện công lao động nên năng suất lao động của mỗi người tăng thêm 25%.Hỏi 18 công nhân phải làm bao lâu mới xong công việc đã giao?
Câu 5:(6 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A. trên cạnh BC lấy M,N sao cho BM=MN=NC.Gọi H là trung điểm của BC.
a, Chứng minh AM=AN và ah vuông góc với BC
b, Tính số đo đoạn thẳng AM khi AB = 5cm,BC =6cm
c, Chứng minh > =

font: Time New Roman
Người viết: Đinh Công Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.