giai nhanh cao dang 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về giai nhanh cao dang 2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : HÓA, khối A ,B – Mã đề : 812
biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố
H = 1;Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag=108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là :
A. 3* B. 2 C. 4 D. 5
Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:
A. 7,0 B. 14,0* C. 10,5 D.21,0
Hướng dẫn: = 0,1 ( nhh = 0,2 với = nNaOH = 0,1 ( m = 0,1(46 + 94) = 14g
Câu 3: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:
A. 60%* B. 40% C. 80% D. 54%
Hướng dẫn: C6H12O6 ( 2 C2H5OH ( = 2 ( nGlucozo = 1 ( H = = 0,6
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là:
A. 54,0 B. 59,1 C. 60,8 D. 57,4*
Hướng dẫn: = 0,1 = nFe tham gia ( nFe dư = 0,1 với = 0,4 với phản ứng : Fe + 2 Fe3+ ( 3 Fe2+
= 0,2 và = 0,4 (……….. 0,1 0,2 ( 0,3
= 0,4 và = 0,2 ( m = 0,4.90 + 0,2.107 = 57,4g
Câu 5: Cho các polime : (1) polietilen , (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:
A. (2),(3),(6) B. (2),(5),(6) * C. (1),(4),(5) D. (1),(2),(5)
Hướng dẫn: (2),(5) là este và (6) là poliamit
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước
B. Flo có tính oxi hoá mạnh hơn clo.
C. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có số oxi hoá +1, +3, +5, +7
D. Dung dịch HF hoà tan được SiO2*
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 17,92 lít B. 4,48 lít C. 11,20 lít D. 8,96 lít*
Hướng dẫn: mO = 30,2 – 17,4 = 12,8 ( = = 0,4 ( V = 0,4.22,4 = 8,96 lit
Câu 8: Cho các chất : KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.