gads9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về gads9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 6 / 12 / 2007
Tiết 26
BÀI TẬP

MỤC TIÊU
– HS được củng cố ĐK để hai đường thẳng y = ax + b; (a 0) và y = a’x + b’; (a 0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
– HS biết xác định các hệ số a,b trong các bài toán cụ thể.
– Rèn kĩ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
* Trọng tâm: ĐK các hệ số a,b để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
CHUẨN BỊ:
– GV: Bảng phụ ( Kẻ sẵn hệ trục toạ độ Oxy)
– HS: Thước thẳng, com pa
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
A. Ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra:
HS1.
* Cho hai đường thẳng
y = ax + b (d) Với a 0
y = a’x + b’ (d’) Với a’0
Nêu ĐK của các hệ số để:
// (d’)
(d) (d’)
(d) cắt (d’)
(d) (d’)

* Nêu tổng quát đồ thị hàm số:
y = ax + b; ( a 0)
* Cách vẽ ( thông thường) đồ thị hàm số
y = ax + b; ( a 0)

Đáp:
a. (d) // (d’)
b. (d) (d’)
c. (d) cắt (d’) a a’
(Đặc biệt: b = b’ thì (d) cắt (d’) tại một điểm (0; b) trục Oy)
d. (d) (d’) a. a’ = -1

( Giữ lại kết quả ở góc bảng)

HS2. Chữa bài 20 (SGK)/ 54
C. Bài giảng:
HĐ1. Chữa bài tập

GV gọi 2 HS (đồng thời) lên bảng.
HS1.Trả lời lí thuyết

HS2.Chữa bài 20 SGK
( Đề bài đưa lên bảng phụ)

GV yêu cầu HS tìm; giải thích tại sao?

Hỏi: bài toán củng cố kiến thức gì?

HS chữa bài 22(SGK) / 55
Hỏi: Hàm số đã cho có phải là hàm số bậc nhất không? Vì sao?
( Chưa; vì tuy hàm số đã có dạng y = ax + b, nhưng a chưa có ĐK gì )

Hỏi: tìm ĐK của a để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?
( a 0)

Sau đó GV yêu cầu HS hoạt động nhóm:
.) Nhóm 1 làm câu a
.) Nhóm 2 làm câu b

HĐ2: Luyện tập
HS làm bài 23 ( SGK) / 55
a.
Hỏi: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0)
cắt trục tung tại điểm nào?
(…tại điểm có tung độ bằng b)
Hỏi: Biết đồ thị hàm số y = 2x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 thì b = ?
( …b = -3)

b.
Hỏi: Đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua A( 1; 5) ta suy ra điều gì?
( … x = 1, y = 5 là 1 cặp giá trị tương ứng
của hàm số đã cho)
Hỏi: Hãy tính b?
HS chữa tiếp bài 24 SGK
( GV treo bảng phụ ghi nội dung bài 24 )

HS làm việc theo nhóm

Hỏi:
– Hãy xác định các hệ số a; a’; b; b’?
– Vận dụng kiến thức nào để giải?
( GV gọi 3 HS đồng thời lên bảng, mỗi em làm một câu)

– Những kiến thức được củng cố?

Chốt:
ĐK để 2 đường thẳng song song, cắt,trùng nhau
Chú ý ĐK để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất

GV yêu cầu HS làm bài 25 SGK
a.
Gọi 1 HS đọc phần a( GV ghi bảng)

Hỏi: Dựa vào các hệ số, có nhận xét gì về hai đường thẳng đã cho?Vì sao?
( Hai đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung; vì tung độ gốc của hai hàm số bằng nhau)

Hỏi và đáp