File hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về File hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

FILES ON DISKS
————–

DISK 1
——
INSTALL EXE – Install utility
UNZIP EXE – De-archiving program
README COM – Program to view README file
FILELIST DOC – This file
HELP ZIP –
TURBO TPH – Online help data file
TVISION TPH – Online help data file

TFLOPPY ZIP –
TURBO EXE – Turbo Pascal Integrated Development Environment for floppy
disks

TPC ZIP –
TPC EXE – Command-line compiler

TPL ZIP –
TURBO TPL – Runtime library units

TURBO3 ZIP –
GRAPH3 TPU – Turbo Pascal 3.0 Graphics compatibility unit
TURBO3 TPU – Turbo Pascal 3.0 compatibility unit

UNITS ZIP –
APP TPU – Application unit
COLORSEL TPU – Color installation unit
DIALOGS TPU – Dialogs unit
DRIVERS TPU – Drivers unit
EDITORS TPU – Editors unit
HISTLIST TPU – History list unit
MEMORY TPU – Memory management unit
MENUS TPU – Menus unit
MSGBOX TPU – Messagebox unit
OBJECTS TPU – Objects unit
OUTLINE TPU – Outline unit
STDDLG TPU – Standard dialogs unit
STRINGS TPU – PChar support unit
TEXTVIEW TPU – Simple text window unit
VALIDATE TPU – Validate objects unit
VIEWS TPU – Views unit
WINDOS TPU – PChar based I/O unit

README – Product information file

DISK 2
——
BGI ZIP –
GRAPH TPU – Borland Graphics Interface (BGI) Graph unit

BGIBIN ZIP –
ATT BGI – AT&T 6300 driver
BOLD CHR – Additional installable BGI font
CGA BGI – CGA and MCGA driver
EGAVGA BGI – EGA and VGA driver
EURO CHR – Additional installable BGI font
GOTH CHR – Gothic font
HERC BGI – Hercules mono driver
IBM8514 BGI – IBM 8514 driver
VESA16 BGI – VESA 16 color BGI driver
LCOM CHR – Additional installable BGI font
LITT CHR – Small font
PC3270 BGI – 3270 PC driver
SANS CHR – Sans serif font
SCRI CHR – Additional installable BGI font
SIMP CHR – Additional installable BGI font
TRIP CHR – Triplex font
TSCR CHR – Additional installable BGI font

BGIDEMOS ZIP –
ARTY PAS – Borland Graphics Interface demo
BGIDEMO PAS – Borland Graphics Interface demo
BGIDRIV PAS – Borland Graphics Interface demo
BGIFONT PAS – Borland Graphics Interface demo
BGILINK MAK – Borland Graphics Interface demo
BGILINK PAS – Borland Graphics Interface demo

BREAKOUT ZIP –
BOUNDS PAS – Breakout game source code
BREAKOUT PAS – Breakout game source code
BRICKS PAS – Breakout game source code
COUNT PAS – Breakout game source code
SCREEN PAS – Breakout game source code
WALLS PAS – Breakout game source code

DEMOS ZIP –
CRTDEMO PAS – Demo showing use of CRT unit
DIRDEMO PAS – Directory list demo
EXECDEMO PAS – Demo showing how to EXEC other programs
FIB8087 PAS – Demo showing use of 8087
LISTER PAS – Source code printing demo
OVRDEMO PAS – Overlay demo
OVRDEMO1 PAS – Overlay demo
OVRDEMO2 PAS – Overlay demo
PROCVAR PAS – Procedure variable types demo
QSORT PAS – Quick sort demo
TEST286 PAS – Shows how to test for 286 (or later) chip

DOCDEMO ZIP –
COLLECT1 PAS – Documentation demo
COLLECT2 PAS – Documentation demo
COLLECT3 PAS – Documentation demo
COLLECT4 PAS – Documentation demo
COUNT PAS – Documentation demo
DRAGS PAS – Documentation demo
ENDCMD PAS – Documentation demo
HINTER PAS – Documentation demo
IMPORT PAS IMPORT – Documentation demo
INSWIN PAS INSWIN – Documentation demo
ITEMS DAT ITEMS – Documentation demo
ITEMS TXT ITEMS – Documentation demo
MAKEDAT BAT – Documentation demo
MINIMAL PAS MINIMAL – Documentation demo
NEWBACK PAS NEWBACK – Documentation demo
NORECVER PAS – Documentation demo
ORDERS DAT ORDERS – Documentation demo
ORDERS PAS ORDERS – Documentation demo
ORDERS TXT ORDERS – Documentation demo
OUTDIR PAS OUTDIR – Documentation demo
PICKLIST PAS – Documentation demo
RECOVER PAS – Documentation demo
RESOURC1 PAS – Documentation demo
RESOURC2 PAS – Documentation demo
STOCKS PAS STOCKS – Documentation demo
STREAM1 PAS STREAM1 – Documentation demo
STREAM2 PAS STREAM2 – Documentation demo
STRMERR PAS STRMERR – Documentation demo
SUPPLIER DAT – Documentation demo
SUPPLIER PAS – Documentation demo
SUPPLIER TXT – Documentation demo
TERMTEST PAS – Documentation demo
TUTCONST PAS – Documentation demo
TUTOR PAS TUTOR – Documentation demo
TUTOR01 PAS TUTOR01 – Documentation demo
TUTOR02A PAS – Documentation demo
TUTOR02B PAS – Documentation demo
TUTOR02C PAS – Documentation demo
TUTOR03A PAS – Documentation demo
TUTOR03B PAS – Documentation demo
TUTOR03C PAS – Documentation demo
TUTOR04A PAS – Documentation demo
TUTOR04B

Hỏi và đáp