f (x) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về f (x), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi chọn học sinh giỏi vòng thị pgd phú thọ
Năm học 2007-2008

Quy trình giải trên máy tính CASIO fx_570MS
Câu1 ( 5 điểm). Hãy viết quy trình ấn phím tính giá trị của biểu thức sau (không quá 16 lần ấn phím) T = (2012+19.202)2 – 19(201.2.20)2.
Đáp án
Thang điểm

T = (2012+19.202)2 – 19(201.2.20)2
T = (2012)2 + 2.2012.19.202+(19.202)2 – 19.4.2012.202.

1 điểm

T = (2012)2 – 2.2012.19.202+(19.202)2.
T = (2012 – 19.202)2 .
1 điểm
1 điểm

Quy trình ấn phím:
( 201 x2 – 19 x 120 x2 ) x2 =.
Kết quả: 1 075 905 601

1.5 điểm
0.5 điểm

Câu2 ( 5 điểm). Cho: cotgx= sin25o + sin210o + sin2 15o +…+ sin2 85o . Tính giá trị biểu thức sau và làm tròn kết quả đến 7 chữ số thập phân?
A=[tg3x(1+sin3x)+ cotg3x(1+cos3x)]:[(sin3x+cos3x)(1+sin2x+cos2x)]
Đáp án
Thang điểm

ta có cotgx= sin25o + sin210o + sin2 15o +…+ sin2 85o
cotgx= sin25o + sin210o +…+ sin2 40o + sin2 45o + cos240+….+ cos210+ cos25.
cotgx= (sin25o+ cos25) + (sin210o+ cos210) +…+ (sin2 40o + cos240)+ sin2 45o .
cotgx= 1+1+….+1+ sin2 45o cotgx= 1+1+….+1+ sin2 45o.
cotgx= 8tgx=

1.5 điểm

Quy trình ấn phím tìm x
shift tan 2 ab/c ( 16 + 2 = shift sto
X KQ: 6,551641236

1 điểm

Quy trình ấn phím tìm A:

A=[tg3x(1+sin3x)+ cotg3x(1+cos3x)]:[(sin3x+cos3x)(1+sin2x+cos2x)]
A=[tg3x(1+sin3x)+ 1+cos3x)]:[(sin3x+cos3x)(1+sin2x+cos2x)]
ấn : ( tg ALPHA x ) Shift x3 ( 1 + ( sin ALPHA x ) Shift x3 ) + ( 1 + ( cos ALPHA x ) Shift x3 : ( tg ALPHA x ) Shift x3 = KQ:13073,89044
: ( ( ( sin ALPHA x ) Shift x3 + ( cos ALPHA x ) Shift x3 ) ( 1 + sin 2 ALPHA x ) ( 1 + cos 2 ALPHA x =.Kết quả: 604,9632349

1 điểm

1điểm
0.5 điểm

Câu3 ( 5 điểm). Tính tổng S = 3.5.7.9+5.7.9.11+7.9.11.13+ ….. +209.211.213.215-3.5.7.0,1
Đáp án
Thang điểm

ta có a(a+2)(a+4)(a+6)
= a(a+2)(a+4)(a+6)(a+8) – (a-2)a(a+2)(a+4)(a+4)]
Lần lượt cho a bằng 3, 5, 7,….,209 rồi cộng vế với vế của các đẳng thức ta được:
S3.5.7.9.11-1.3.5.7.9+5.7.9.11.13-3.5.7.9.11+7.9.11.13.15-5.7.9.11.13+ ….. +209.211.213.215.217-207.209.211.213.215+3.5.7.9)
S209.211.213.215.217

1.5 điểm

1.5 điểm

Quy trình ấn phím tìm S
209 x 211 x 213 x 215 x 217 =
KQ: 4.38234474 x 1011.
209 x 211 x 213 x =
KQ: 9393087
215 x 217 =
KQ: 46655
3087 x 6655 =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.